SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST BUŘINKY Podporujeme charitativní
akce a projekty

Stavební spořitelna České spořitelny neusiluje jen o to být ekonomicky úspěšnou
firmou, ale je si také plně vědoma své společenské odpovědnosti. Svou misi
„Financujeme lepší bydlení pro děti a dospělé. Tím pomáháme měnit bydlení
v domov.“ naplňuje také v oblasti svých charitativních aktivit. Projekty, na které se
Buřinka orientuje, jsou proto především zaměřeny na podporu bydlení
znevýhodněných lidí.

Samotní zaměstnanci Buřinky se také dobrovolně zapojují do řady charitativních
projektů, jejichž cílem je pomoc potřebným.

Portus Praha, z. ú.

Stavební spořitelna České spořitelny dlouhodobě spolupracuje se sdružením
Portus Praha, které pomáhá mentálně handicapovaným občanům. Spolupráce
započala v roce 2000 a nepřetržitě se rozvíjí. Těžištěm spolupráce je finanční
podpora dnes již velmi známé benefiční sbírky AKCE CIHLA, jejímž prostřednictvím
získává sdružení Portus prostředky na financování svých aktivit.  Za dlouholetou
finanční podporu sdružení Portus Praha a sbírky AKCE CIHLA získala Buřinka v roce
2005 prestižní cenu VIA Bona.

Buřinka podporuje AKCI CIHLA od prvního ročníku jako generální partner. Hlavním
smyslem této celostátní benefiční sbírky je napomáhat tomu, aby handicapovaní
lidé nebyli vyčleňováni z naší společnosti a mohli žít v běžném prostředí mezi
ostatními. Peníze ze sbírky jsou určené na zajištění provozu, rekonstrukci či stavbu
nových objektů (především chráněná bydlení, byty, terapeutické a chráněné dílny),
ve kterých nachází zázemí mentálně či jinak zdravotně handicapované osoby.

AKCI CIHLA podporují i zaměstnanci Buřinky, a to nejen dobrovolnými sbírkami
finančních prostředků. Pravidelně jezdí také pomáhat při údržbě a opravách
chráněného bydlení v obci Slapy, zapojují se při prodeji na stáncích AKCE CIHLA a
v neposlední řadě i nakupují a propagují výrobky z chráněné dílny v Davli, která
umožňuje pracovní uplatnění pro osoby s mentálním i jiným zdravotním
postižením.

Domov Sue Ryder

Zaměstnanci Buřinky podporují Domov Sue Ryder již od roku 2009. Spolupráce
spočívá v pořádání pravidelných sbírek různých předmětů (oblečení, hraček, knížek,
sportovního náčiní, nádobí apod.), které zaměstnanci Domovu darují. Ten je pak
prodává ve svých dobročinných obchodech. Výnos z prodeje představuje jeden
z významných zdrojů financování aktivit pro seniory, které Domov poskytuje.

Domov Sue Ryder, z. ú. je nezisková organizace, která již od roku 1998 pomáhá
seniorům a jejich rodinám v různých životních situacích – od pomoci starému
člověku v domácnosti až po důstojnou paliativní péči trvale ležícím seniorům v
posledních fázích života. Hlavní činností je poskytování sociálních služeb domova
pro seniory a osobní asistence, mezi doplňkové služby patří poradenství a půjčovna
kompenzačních pomůcek. Samotné fungování a financování provozu je malým
zázrakem, na kterém se velkou měrou podílí profesionální tým - fundraisingové
oddělení, dobrovolníci a všichni přátelé a dárci, mezi něž také patří zaměstnanci
Buřinky.

Dny pro charitu

Stavební spořitelna České spořitelny umožňuje svým zaměstnancům využívat
placené volno na charitativní a obecně prospěšné projekty dle jejich volby v rámci
tzv. Dnů pro charitu. Stalo se tak již běžnou praxí, že zaměstnanci Buřinky jdou
například vymalovat do domova seniorů, umýt okna do kojeneckého ústavu či
vybojovat finanční pomoc na různých sportovně-charitativních akcích.

Podpora místní komunity
ve svém okolí

Stavební spořitelna České spořitelny chce být dobrým a zodpovědným sousedem
ve svém okolí. Ve spolupráci s Městskou části Praha 3 tak podporuje místní
neziskové organizace například formou darování výpočetní techniky, zdarma
poskytuje své prostory školám a jiným nevýdělečným organizacím třeba pro
pořádání výstav. Buřinka se otevírá veřejnosti i při pořádání různorodých akcí pro
zaměstnance, například oblíbeného velikonočního jarmarku na prostranství před
budovou Buřinky.