Oznamování protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele

Ve Stavební spořitelně České spořitelny, a.s. (dále také „SSČS“) byl zaveden vnitřní oznamovací systém, který je součástí strategií a postupů vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik.

Co je oznamovací systém?

Od 1. 8. 2023 musí každý povinný subjekt podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“) zavést vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“). Součástí tohoto zavedeného systému je možnost každého pracovníka (včetně osob, které jsou pro SSČS činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu) podat oznámení o jednáních, která jsou popsána níže, a to i anonymně.

Níže vás tak informujeme o tom, jaké jednání může být oznamováno, kde se oznámení podává a kam se můžete obracet s dotazy.

Jaké jednání má být oznamováno?

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Pokud jste svědky jednání, které:

  • má znaky trestného činu (např. krádež, zpronevěra, podvod, porušení povinností při správě cizího majetku, podplácení, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže);
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (například jste svědky situace, kdy byl oznamovatel vystaven odvetným opatřením);
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • porušuje právní předpisy v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (u těchto si dávejte zejména pořádný pozor na další pravidla uvedená níže), ochrany spotřebitele, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie,

můžete o takovém jednání učinit oznámení, a to i anonymně.

Kdo oznámení řeší?

Vaše oznámení přijme řešitel oznámení, kterým je:

Milena Veverková

Miloš Paleček

Stanislava Kopřivová

Řešitel oznámení je vázán mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste jim poskytli. Pokud učiníte anonymní oznámení, nebude řešitel oznámení pátrat po vaší totožnosti.

Ale pozor, pokud zjistíme, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje, můžete dostat pokutu podle Zákona.

Jak podat oznámení?

Oznámení můžete podat:

E-mailem

Prostřednictvím e-mailu na adrese
whistleblowing@burinka.cz

Telefonicky

Telefonicky na telefonním čísle 734 462 465

Ústně

Ústně v sídle SSČS či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelem oznámení, kdy podání oznámení vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů

Písemně

Písemně vhozením do schránky umístěné na adrese Antala Staška 1292/32, Praha 4, v 1. patře v místnosti s tiskárnou za telefonní budkou u kanceláře č. 122

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše, nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. SSČS jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Možnost externího oznámení

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje zákon o ochraně oznamovatelů využít také další způsoby oznámení. Těmito externími způsoby oznámení jsou:

  • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.
  • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií (to ale jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů).

Externí oznámení povinných osob dle AML jsou ale oříškem.

Protože na nás dopadá úprava AML, máme i specifická pravidla, kde je možné činit externí oznámení. Pokud se oznámení má týkat toho, že některý z našich pracovníků, vedení apod. porušil předpisy v oblasti AML, nebo má jít o situace, se kterými jsou spojeny podezřelé obchody dle AML, nemůžete učinit externí oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím Finančního analytického úřadu na adrese: https://fau.gov.cz/kontakty v sekci „Whistleblowing“.

Jak je oznámení řešeno?

Do 7 kalendářních dnů vám písemně potvrdíme vaše oznámení, ledaže jste řešitele oznámení výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozumíváni, bylo oznámení učiněno anonymně a my nemáme žádnou možnost vám odpovědět, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě̌.

Řešitel na základě informací od vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání v SSČS. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel také kontroluje. Můžeme vás ujistit, že SSČS vůči vám nepodnikne jakékoli negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, ukončení trvalé spolupráce, snížení odměny.

Pokud nebylo oznámení učiněno anonymně a my jsme schopni vás kontaktovat, vyrozumí vás řešitel nejpozději do 30 dnů o tom, jak bylo oznámení posouzeno a jaká opatření byla navržena. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 60 dnů.

Důležité informace před podáním

Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata další opatření a můžete nést následky ze strany státních orgánů. Mimo jiné vám hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč v souladu s § 23 zákona o ochraně oznamovatelů.

Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.