Udržitelná budoucnost

Chceme přinášet udržitelná řešení a nabízet je všem svým klientům, obchodním partnerům i zaměstnancům.

Společenská odpovědnost Buřinky

Stavební spořitelna České spořitelny neusiluje jen o to být ekonomicky úspěšnou firmou, ale je si také plně vědoma své společenské odpovědnosti. Svou misi „Financujeme lepší bydlení pro děti a dospělé. Tím pomáháme měnit bydlení v domov.“ naplňuje také v oblasti svých charitativních aktivit. Projekty, na které se Buřinka orientuje, jsou proto především zaměřeny na podporu bydlení znevýhodněných lidí.

Samotní zaměstnanci Buřinky se také dobrovolně zapojují do řady charitativních projektů, jejichž cílem je pomoc potřebným.

Zelené financování

Podporujeme zelenou transformaci naší ekonomiky i prostřednictvím zeleného financování.

Zahájili jsme realizaci tzv. Úvěru od Buřinky pro budoucnost, kdy umožníme klientům dosáhnout na rekonstrukci udržitelného bydlení a zároveň pomůžeme ochránit životní prostředí.

Navázali jsme exkluzivní spolupráci se společností Woltair s cílem podporovat energeticky úsporné bydlení. Woltair pro nás poskytuje poradenství a řešení na míru v oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren, výměny kotlů a dotací, a tím pomáhá klientům bránit se nárůstům cen energií a zároveň snižovat uhlíkovou stopu domácností.

Dopady naší činnosti na životní prostředí

Papír

Naším cílem v této oblasti je stát se bezpapírovou bankou.

 • V interním poštovním systému máme obálky, které lze opakovaně použít.

 • Na toaletách a v kuchyňkách používáme pouze ubrousky z recyklovaného papíru.

 • V interních kavárnách České spořitelny − George − nabízíme možnost odnést si nápoje v kelímcích z recyklovaného papíru nebo ve vlastním nádobí.

 • Pokračujeme v provozních aktivitách s dopadem na další snižování spotřeby papíru.

 • Rozvíjíme digitalizaci, což vede k dalšímu výraznému snižování papíru, a tím i uhlíkové stopy naší banky.

Třídění odpadu a recyklace

Odpad třídíme od roku 2000.

 • Od roku 2021 jsme k základnímu třídění plastů, papíru a směsného komunálního odpadu přidali podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kov, sklo a bioodpad.

 • Využíváme legislativní možnosti „zpětného odběru“ u veškerých vysloužilých elektrozařízení, zářivek a výbojek, baterií a akumulátorů i pneumatik.

 • Umístili jsme do všech budov boxy na sběr použitého toneru a náš partner, společnost Konica Minolta, zajišťuje jejich sběr, recyklaci a opětovné použití.

Voda

Naším cílem je optimalizace spotřeby vody.

 • Omezujeme nákup balené vody a instalujeme sodobary napojené na vodovodní řad.

Etika a compliance

Etika

 • Z hlediska etiky se řídíme etickým kodexem Finanční skupiny České spořitelny, a.s.

 • Posláním skupiny je být poskytovatelem finančních služeb, které umožní všem našim klientům uspokojit jejich přání a potřeby.

 • Kodex vymezuje prostor, ve kterém se při naplňování našeho poslání a zároveň našich ambiciózních obchodních cílů pohybujeme. Pomáhá nám v běžném pracovním životě činit správná rozhodnutí ve vztahu ke všem našim partnerům a přispívá tak k vytvoření důvěry a k budování pevných a dlouhodobých vztahů s nimi.

Shrnutí etického kodexu Finanční skupiny České spořitelny:

 1. Klient a jeho zájmy jsou pro nás vždy na prvním místě.

 2. Jednáme profesionálně.

 3. Jsme tým, jsem spoluhráči a jdeme za společným cílem.

 4. Důvěřujeme si a spolupracujeme.

 5. Netolerujeme diskriminaci a jakoukoliv formu nátlaku.

 6. Žijeme naše hodnoty: spolehlivost, vstřícnost, vnímavost a srozumitelnost.

 7. Ctíme právo a zákony, dodržujeme interní předpisy.

 8. Předcházíme střetu zájmů.

 9. Jsme loajální ke skupině.

Compliance

Funkcí Compliance se rozumí vyhodnocování souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, vyhodnocování vzájemného souladu vnitřních předpisů a vyhodnocování souladu činností SSČS (včetně činností outsourcovaných) s právními a vnitřními předpisy a jejich dodržování (ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 163/2014 Sb.), a dále vyhodnocování souladu chování zaměstnanců SSČS a osob, které se na předmětu činnosti SSČS podílejí na základě jiné než pracovní smlouvy s právními předpisy a vnitřními předpisy (včetně etického kodexu) a uznávanými a přijatými standardy a pravidly chování (tzv. soft normy).

Compliance a jeho úkoly:

 • Monitorujeme a informujeme o vývoji nových a aktualizace stávajících regulatorních předpisů a souvisejících výkladových materiálů.

 • Stanovujeme zásady pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů v SSČS a stanovujeme povinnosti členů orgánů SSČS a zaměstnanců SSČS při předcházení a vzniku střetu zájmů.

 • Aktivně se podílíme na schvalování produktů SSČS.

 • Připomínkujeme všechny vnitřní předpisy.

 • Provádíme vnitřní kontrolu kvality poskytovaných služeb.

 • Koordinujeme opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě podání (stížností) klientů.

 • Komunikujeme s regulatorními a dohledovými orgány.

 • Měříme a hodnotíme riziko compliance.

 • Školíme zaměstnance v oblasti Compliance a AML (prezenční nebo e-learning formou).

 • Upozorňujeme na možná reputační rizika.

 • Spolupracujme s Finančně analytickým úřadem a s orgány činnými v trestním řízení.

 • Provádíme reporting pro orgány SSČS a pro Compliance koordinátora Finanční skupiny České spořitelny.

 • Poskytujeme poradenství zejména v oblasti compliance, prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v oblasti finanční bezpečnosti.