Udržitelná budoucnost

Chceme přinášet udržitelná řešení a nabízet je všem svým klientům, obchodním partnerům i zaměstnancům.

Společenská odpovědnost Buřinky

Naši misi „Pomáháme měnit bydlení v domov“ naplňujeme i v oblasti společenské odpovědnosti. Podporujeme projekty, jež mění bydlení v domov skupinám zranitelných či znevýhodněných osob, které toho vlastními silami dosáhnout nemohou.

Věříme v dlouhodobá partnerství. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, kterým pomáháme finančně, materiálními sbírkami i dobrovolnictvím se zvýšením jejich kapacity, aby mohli své služby poskytovat více lidem.

Díky partnerství se sdružením Portus Praha pomáháme osobám s mentálním znevýhodněním. Podporou Šatníku Praha přispíváme rodičům samoživitelům. V roce 2023 jsme se stali významnými podporovateli domácí paliativní péče. Chceme co nejvíce lidem, kteří si to přejí, umožnit prožít důstojný konec života v domácím prostředí. Podporujeme proto rozvoj domácích hospiců a jejich vedoucích pracovníků díky spolupráci s Fórem mobilních hospiců a Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny.

Věnovat vlastní čas a zájem zranitelným či znevýhodněným lidem ve svém okolí vnímáme jako důležitou součást naší firemní kultury, proto podporujeme kolegy v jejich dobrovolnických aktivitách. Umožňujeme svým zaměstnancům využívat 2 dny placeného volna ročně na charitativní a obecně prospěšné projekty v rámci tzv. Dnů jinak.

Zelené financování

Podporujeme zelenou transformaci naší ekonomiky i prostřednictvím zeleného financování.

Zahájili jsme realizaci tzv. Úvěru od Buřinky pro budoucnost, kdy umožníme klientům dosáhnout na rekonstrukci udržitelného bydlení a zároveň pomůžeme ochránit životní prostředí.

Navázali jsme exkluzivní spolupráci se společností Woltair s cílem podporovat energeticky úsporné bydlení. Woltair pro nás poskytuje poradenství a řešení na míru v oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren, výměny kotlů a dotací, a tím pomáhá klientům bránit se nárůstům cen energií a zároveň snižovat uhlíkovou stopu domácností.

Dopady naší činnosti na životní prostředí

Papír

Naším cílem v této oblasti je stát se bezpapírovou bankou.

 • V interním poštovním systému máme obálky, které lze opakovaně použít.
 • Na toaletách a v kuchyňkách používáme pouze ubrousky z recyklovaného papíru.
 • V interních kavárnách České spořitelny − George − nabízíme možnost odnést si nápoje v kelímcích z recyklovaného papíru nebo ve vlastním nádobí.
 • Pokračujeme v provozních aktivitách s dopadem na další snižování spotřeby papíru.
 • Rozvíjíme digitalizaci, což vede k dalšímu výraznému snižování papíru, a tím i uhlíkové stopy naší banky.

Třídění odpadu a recyklace

Odpad třídíme od roku 2000.

 • Od roku 2021 jsme k základnímu třídění plastů, papíru a směsného komunálního odpadu přidali podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kov, sklo a bioodpad.
 • Využíváme legislativní možnosti „zpětného odběru“ u veškerých vysloužilých elektrozařízení, zářivek a výbojek, baterií a akumulátorů i pneumatik.
 • Umístili jsme do všech budov boxy na sběr použitého toneru a náš partner, společnost Konica Minolta, zajišťuje jejich sběr, recyklaci a opětovné použití.

Voda

Naším cílem je optimalizace spotřeby vody.

 • Omezujeme nákup balené vody a instalujeme sodobary napojené na vodovodní řad.

Etika a compliance

Etika

 • Z hlediska etiky se řídíme etickým kodexem Finanční skupiny České spořitelny, a.s.
 • Posláním skupiny je být poskytovatelem finančních služeb, které umožní všem našim klientům uspokojit jejich přání a potřeby.
 • Kodex vymezuje prostor, ve kterém se při naplňování našeho poslání a zároveň našich ambiciózních obchodních cílů pohybujeme. Pomáhá nám v běžném pracovním životě činit správná rozhodnutí ve vztahu ke všem našim partnerům a přispívá tak k vytvoření důvěry a k budování pevných a dlouhodobých vztahů s nimi.

Shrnutí etického kodexu Finanční skupiny České spořitelny:

 1. Klient a jeho zájmy jsou pro nás vždy na prvním místě.
 2. Jednáme profesionálně.
 3. Jsme tým, jsem spoluhráči a jdeme za společným cílem.
 4. Důvěřujeme si a spolupracujeme.
 5. Netolerujeme diskriminaci a jakoukoliv formu nátlaku.
 6. Žijeme naše hodnoty: spolehlivost, vstřícnost, vnímavost a srozumitelnost.
 7. Ctíme právo a zákony, dodržujeme interní předpisy.
 8. Předcházíme střetu zájmů.
 9. Jsme loajální ke skupině.

Compliance

Funkcí Compliance se rozumí vyhodnocování souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, vyhodnocování vzájemného souladu vnitřních předpisů a vyhodnocování souladu činností SSČS (včetně činností outsourcovaných) s právními a vnitřními předpisy a jejich dodržování (ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 163/2014 Sb.), a dále vyhodnocování souladu chování zaměstnanců SSČS a osob, které se na předmětu činnosti SSČS podílejí na základě jiné než pracovní smlouvy s právními předpisy a vnitřními předpisy (včetně etického kodexu) a uznávanými a přijatými standardy a pravidly chování (tzv. soft normy).

Compliance a jeho úkoly:

 • Monitorujeme a informujeme o vývoji nových a aktualizace stávajících regulatorních předpisů a souvisejících výkladových materiálů.
 • Stanovujeme zásady pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů v SSČS a stanovujeme povinnosti členů orgánů SSČS a zaměstnanců SSČS při předcházení a vzniku střetu zájmů.
 • Aktivně se podílíme na schvalování produktů SSČS.
 • Připomínkujeme všechny vnitřní předpisy.
 • Provádíme vnitřní kontrolu kvality poskytovaných služeb.
 • Koordinujeme opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě podání (stížností) klientů.
 • Komunikujeme s regulatorními a dohledovými orgány.
 • Měříme a hodnotíme riziko compliance.
 • Školíme zaměstnance v oblasti Compliance a AML (prezenční nebo e-learning formou).
 • Upozorňujeme na možná reputační rizika.
 • Spolupracujme s Finančně analytickým úřadem a s orgány činnými v trestním řízení.
 • Provádíme reporting pro orgány SSČS a pro Compliance koordinátora Finanční skupiny České spořitelny.
 • Poskytujeme poradenství zejména v oblasti compliance, prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v oblasti finanční bezpečnosti.