Smlouva o dílo na rekonstrukci

Dokumentace při rekonstrukci

Smlouva o dílo se netýká pouze obrazů nebo soch, jak si možná řada lidí představí. Škála využití je velice široká. V našem článku se dozvíte:

Co to je smlouva o dílo?

Smlouva o dílo je smlouva, ve které se zhotovitel (řemeslník) zavazuje provést nějakou činnost s určitým, předem definovaným výsledkem. Objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatit za něj určitou cenu a po jejím zaplacení se stává majitelem. Často se využívá právě při různých stavebních nebo řemeslných pracích, kdy objednatel neplatí za činnost, ale za její výsledek.

„Požadujte vždy smlouvu o dílo. Budete mít větší jistotu, že práce proběhnou podle domluvy, za předem určenou cenu a v daném termínu. Bez smlouvy o dílo se totiž jen těžko budete domáhat reklamací a v případě problémů se vám nemusí podařit hájit,“ radí Richard Klíma ze Stavební spořitelny České spořitelny. Pokud se firmě do smlouvy nechce, je to přinejmenším podezřelé.

Už jste si přečetli, Jak vybrat firmu na rekonstrukci?

Obsah smlouvy o dílo

Každá smlouva o dílo by měla v ideálním případě obsahovat následujících 12 bodů:

 1. Identifikaci smluvních stran, tedy kdo práci platí a kdo ji provádí. Jména/názvy společností, sídla, IČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku, ideálně také bankovní spojení a jméno zástupce společnosti včetně kontaktu, pokud je smlouva uzavřena za společnost.

   

 2. Definici používaných pojmů (např. vícepráce = práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy, ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané Ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení, tj. práce, které jsou navíc, původně se s nimi nepočítalo, ale je třeba je udělat a zaplatit.)

   

 3. Předmět smlouvy ideálně co nejpodrobněji, můžete využít vizualizace, popis funkcionalit apod. Zde se opravdu vyplatí pečlivost. Například Stavební úpravy: částečná rekonstrukce bytu objednatele – bytové jednotky č. 3 v bytovém domě č. p. 1911 pro část obce Loučka, na adrese Praha, Loučka, Zelená 1911/3 (dále také jen „byt“). Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek je uvedena v položkovém rozpočtu (příloha č. 1).

   

 4. Termín plnění do kdy bude práce hotová a předaná.

   

 5. Cenu – mějte předem jasně dané platební podmínky, výši záloh, způsob úhrady, termíny splatnosti faktur, nezapomeňte uvádět, zda jsou ceny bez nebo vč. DPH.

   

 6. Místo plnění není vždy nutné, ale pokud se jedná o stavební práce, uvedení konkrétního místa (adresy) chrání obě smluvní strany.

   

 7. Povinnosti zhotovitele, to je především závazek, že provede dílo v souladu se smlouvou, na vlastní odpovědnost, vlastním jménem a s odpovídající péčí. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí.

   

 8. Povinnosti objednatele jsou hlavně úhrada smluvené částky a je povinen dílo převzít.

   

 9. Autorská práva a duševní vlastnictví zejména při různých grafických, architektonických nebo třeba malířských pracích, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Často jej tedy využívají například hudebníci, spisovatelé, filmaři, architekti a programátoři apod.

  V případě návrhů staveb je autorským dílem dokumentace, podle které je stavba postavena. Návrh stavby ale musí být nějakým způsobem originální. Z toho vyplývá, že ne každá stavba je tedy autorským dílem.

   

 10. Odpovědnost za škodu a vady díla. Obvykle je až do předání díla odpovědný zhotovitel, je vhodné uvést za čí náklady budou případné vady hrazeny anebo případný servis.

   

 11. Sankce je buď pevně daná částka, nebo % z ceny, případně částka za dny prodlení apod.

   

 12. Odstoupení od smlouvy o dílo. Důvody mohou být různé, např. dlouhé prodlení, neochota zhotovitele odstranit vady vzniklé při provádění díla aj.

   

Kdy zaplatit za práci?

Způsob a čas úhrady za odvedenou práci si ve smlouvě jasně domluvte předem. Hodit by se vám mohl článek Jak sestavit rozpočet na rekonstrukci. Pro firmu může být bez zálohy náročné zaplatit materiál a dopravu na stavbu. Je proto dobré uvolňovat peníze postupně s probíhajícími pracemi. Pro vás je rozdělení platby pojistkou, že firma práci dokončí. Část platby si také můžete nechat až na moment převzetí zakázky a odstranění nedodělků.

Záruka

Obecně platí, že zhotovitel odpovídá za dílo až do doby, kdy jej předá. Co se ale stane, když se vada projeví až po předání? Zde je dobré myslet na záruku. Spočívá v tom, že se zhotovitel na určitou dobu po předání díla zaváže, že případné vady opraví. „Řemeslník nám rekonstruoval koupelnu asi dva týdny. Když nám ji pak předal, byli jsme s manželem spokojeni, vše vypadalo bezvadně. Zhruba po měsíci nám ale začal ukapávat kohoutek ve vaně. To mě docela naštvalo, protože koupelna nás stála dost peněz. Zavolala jsem tedy řemeslníkovi, který nám koupelnu dělal, a řekla mu to. Ten během dvou dnů přijel, kohoutek zdarma v rámci záruky opravil, a ještě se omluvil,“ sdělila nám svou zkušenost paní Karolína z Prahy.

Rada odborníka

Lukáš Zimandl, ze studia Design4Function:

„Obezřetnost platí i při vyjednávání záruky. Máte právo na zákonnou záruku, ale firmy, které si za svou prací stojí, často nabízí její prodloužení. Právě prodloužená záruka může být rozhodujícím faktorem při výběru firmy.“

Dodatky ke smlouvě o dílo

V případě stavebních prací je typické, že ne všechno jde podle původních plánů. Během realizace se ukážou různé překážky, které je potřeba vyřešit, a tak dochází k tomu, že stavba se provádí jinak, než je v projektové dokumentaci nebo smlouvě. Takovéto změny jsou tzv. vícepráce nebo dochází k jiným technickým řešením. Takovéto situace se řeší dodatky ke smlouvě o dílo.

Shrnutí: 

Je určitě vhodné s řemeslníky nebo firmou uzavřít smlouvu o dílo, která by vám měla dát jistotu, že domluvená práce bude včas kvalitně odvedena. S tím souvisí i záruka, kterou někteří řemeslníci a firmy mohou nabízet také prodlouženou – to může být ve výsledku detail, který rozhodne o tom, koho si na rekonstrukci pozvete.

Přemýšlejte, než práci opravdu proplatíte. Je vhodnější finance uvolňovat postupně. Získáte tak jistotu, že Vám řemeslníci s plnými kapsami neutečou od nedodělané práce.

Fotogalerie

Záruka, kterou někteří řemeslníci a firmy mohou nabízet také prodlouženou, může být ve výsledku detail, který rozhodne o tom, koho si na rekonstrukci pozvete.
Během realizace se ukážou různé překážky, které je potřeba vyřešit, a tak dochází k tomu, že stavba se provádí jinak, než je v projektové dokumentaci nebo smlouvě.
Způsob a čas úhrady za odvedenou práci si ve smlouvě jasně domluvte předem.

Za projektem stojí

SSČS - Buřinka

Autor myšlenky a koordinátor celého projektu rekonstrukce domu pěstounské rodiny

Design4function - Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Autor projektové dokumentace pro rekonstrukci

Let´s build - komplexní služby ve stavebnictví

Realizátor stavebních prací

Mediální partner

Deník Bydlení