Informace o webu a podmínky používání webu

Základní informace a autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.burinka.cz (dále také jen „Stránky“) je společnost Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2616, IČO: 60197609, která je v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto Stránkám (dále jen „Provozovatel“).
 
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.burinka.cz, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Stránkách.
 
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.burinka.cz (dále jen „Podmínky“). Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby,
které navštíví tyto Stránky nebo mají v úmyslu tyto Stránky užívat (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na Stránky Provozovatele, či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Stránek Provozovatele. Před užíváním těchto Stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.
 
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.burinka.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního jednání, směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě internet, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.
 

Ochrana osobních dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.burinka.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se osobní údaje týkají. Proto se prosím seznamte
se Zásadami Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., pro zpracování osobních údajů klientů (dále jen „Zásady“). Zásady jsou rovněž k dispozici na Stránkách.
 

Google Analytics

Tyto Stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google,
Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies„, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání těchto Stránek jejími Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání Stránek (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy
na serverech ve Spojených státech.
 
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání Stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro Provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Stránkách a užívání internetu vůbec. V rámci těchto služeb mohou být využívány následující inzertní funkce: (i) přehledy zobrazení v obsahové síti Google; (ii) přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics; (iii) integrované služby, které potřebují Google Analytics ke shromažďování údajů k reklamním účelům, mimo jiné pomocí reklamních cookie a identifikátorů; (iv) remarketing ve službě Google Analytics.
 
Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním těchto Stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
 
Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče, který je dostupný na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 

Cookies

„Cookies“ jsou informace v souborech dat, které jsou z internetové stránky převáděny
na hard disk počítače Uživatele nebo na jiné koncové zařízení Uživatele při návštěvě internetové stránky. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Některé z těchto informací jsou nezbytné pro optimální fungování internetové stránky, jiné pomáhají internetovou stránku analyzovat nebo umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatování si uživatele
a uspořádání obsahu internetové stránky dle preferovaných zájmů uživatele, což vede
k ulehčení prohlížení internetové stránky).
 
Jako většina internetových stránek, i Stránky Provozovatele používají cookies.
Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto Stránkách.
 
Stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení Uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení Uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.
 
Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování Uživatelů, atd.
 
Provozovatel využívá i služby svých partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti. Stránky mohou cookies využívat například pro služby nabízené společností Google, konkrétně služby Google Analytics (blíže viz část Podmínek věnovaná Google Analytics).
 
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit,
najde Uživatel v nápovědě ve svém prohlížeči. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto Stránek.
 

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto Stránkách.
 

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.burinka.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.
 

Chování Uživatelů

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu udělení souhlasu ze strany Provozovatele.
 
Při používání těchto Stránek Uživatel nesmí zasahovat do technické podstaty či obsahu Stránek, do bezpečnosti Stránek, nemůže tyto Stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto Stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto Stránkám. Pouze Provozovatel je oprávněn rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto Stránek.
 

Odpovědnost a rozhodná právní úprava

Veškeré informace uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
 
Některé z informací publikovaných na těchto Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto Stránek, jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Stejně tak Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která může Uživateli vzniknout v souvislosti s užíváním těchto Stránek.
 
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.burinka.cz.
 
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.burinka.cz.
 
Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto Stránek, budou projednávány věcně a místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.
 
Ujednání těchto Podmínek, která se z jakéhokoliv důvodu stanou neplatná
či nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.
 

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel stránek www.burinka.cz prohlašuje, že tyto Stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Přístup
na Stránky a jejich užití je bezplatné.
 

Informace o autorovi Stránek

Tyto Stránky realizovala a spravuje společnost Dobrý web, s.r.o., IČO 24724505
ve spolupráci se společností Litea Solution s.r.o., IČO 24180793.
 

Platnost Podmínek

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy,
které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto Stránek vznikly před změnou
či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 
Podmínky užívání stránek www.burinka.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
 
Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 22. 1. 2018.