Všechny časté dotazy

Časté dotazy Mohu od úvěrové smlouvy odstoupit? Pokud ano, jakým způsobem a v jaké lhůtě mohu od smlouvy odstoupit?

Od úvěrové smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud byla úvěrová smlouva uzavřena distančním způsobem (na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Buřinky (tj. mimo pobočky České spořitelny i poradenské kanceláře externích finančních zástupců Buřinky), a současně dosud nedošlo ani k částečnému čerpání úvěru nebo uspořené částky, můžete od smlouvy odstoupit do 30 dnů od jejího uzavření. Pokud odstoupíte od úvěrové smlouvy, může Buřinka požadovat zaplacení cen služeb, které Vám byly poskytnuty.

Po odstoupení máte povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení, uhradit dluh z úvěrové smlouvy. Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete na adresu sídla Buřinky nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení písemné oznámení o odstoupení s Vaším vlastnoručním podpisem. Můžete využít formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy„. Doporučujeme oznámení o odstoupení zaslat poštou jako doporučenou zásilku.