Časté dotazy Úvěr ze stavebního spoření

Rady a možnosti řešení nabízíme v tomto souhrnném odkazu. Můžete zde také požádat o odklad…

Číst dále...

Pokud jste klientem České spořitelny, stačí vám pouze občanský průkaz. Jestli používáte účet v jiné bance, požádáme vás o potvrzení příjmů od zaměstnavatele nebo o daňové přiznání a poslední výpis z vašeho běžného účtu, kam vám chodí výplata a výpis za období před 6 měsíci. Doklady pro zajištění…

Číst dále...

Všechny úvěry, které poskytujeme, jsou spláceny formou inkasních splátek. Je tedy potřeba vždy zřídit souhlas s inkasem na účtu vedeném vaší bankou, který nám byl oznámen jako inkasní.

Číst dále...

Předkládané doklady nesmí být starší než 12 měsíců od data jejich předložení Buřince. V případě, že se jedná o doklady prokazující účelové použití vyplacené uspořené částky z vkladové části, mohou být tyto doklady starší, ovšem musí být vystaveny po datu uzavření smlouvy o stavebním spoření. Dnem předložení je den, kdy jsou doklady doručeny…

Číst dále...

Pokud jste při podání žádosti o úvěr udělili souhlas se zasíláním informací prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv, budeme vám zasílat elektronicky následující zprávy a dokumenty: potvrzení o vyplacení uspořené částky z účtu stavebního spoření potvrzení o přijetí a zpracování platebního příkazu …

Číst dále...

Splácení úvěru začíná v následujícím kalendářním měsíci po prvním čerpání úvěru (příklad: první čerpání proběhlo v listopadu, počátek splácení od prosince). Splátka úvěru musí být uhrazena vždy nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce (rozumí se datum připsání platby na účet).

Číst dále...

Pokud bude Platební příkaz řádně vyplněn, včetně přiložení příslušných příloh a budou splněny podmínky čerpání úvěru, které máte uvedeny ve smlouvě o úvěru, bude provádění Platebního příkazu zahájeno v den jeho přijetí Buřinkou. Dnem přijetí je doručení listinného vyhotovení Platebního příkazu do sídla Stavební spořitelny…

Číst dále...

Od úvěrové smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud byla úvěrová smlouva uzavřena distančním způsobem (na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Buřinky (tj. mimo pobočky České spořitelny i poradenské kanceláře externích finančních zástupců Buřinky), a …

Číst dále...

Čerpání úvěru je prováděno na účty třetích osob, např. prodávajícího, dodavatelů apod. V případě, že jste platbu již realizoval z vlastních zdrojů, je možné si ji nechat z úvěru zpětně proplatit. V takovém případě je potřeba předložit, kromě standardních dokladů (např. kupní smlouvy nebo faktur) i doklad…

Číst dále...

Předkládané daňové doklady musí obsahovat minimálně označení dodavatele obchodní firmou (příp. názvem nebo jménem a příjmením), dále musí vždy obsahovat identifikační číslo (IČ) dodavatele, druh zboží nebo služby, za které byly vystaveny, cenu a datum prodeje. Je možné předkládat doklady, které byly vystaveny na osoby zavázané…

Číst dále...

Nemusíte, předkládejte jen ověřené kopie faktur a dalších dokladů, originál si ponechte. Kopii podle originálu vám zdarma ověří na pobočkách České spořitelny nebo externí partneři České spořitelny, případně můžete kopii nechat ověřit úředně. Kopie dokladů musí být čitelné a z dokladů musí být zřejmé za jaké zboží, materiál…

Číst dále...

Pro situace kdy nebudete moci úvěr splácet, doporučujeme sjednat si pojištění schopnosti splácet. Pokud taková situace nastane, kontaktujte nás hned na e-mailové adrese pohledavky@burinka.cz nebo na telefonních číslech 956 777 381 nebo Číst dále...

Ano, můžete splatit úvěr předčasně. Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit úvěr nebo jakoukoliv jeho část kdykoliv po dobu trvání úvěrového vztahu, přičemž banka má v takovém případě nárok na náhradu nutných a objektivně vynaložených nákladů; bližší podmínky pro uplatnění práva na předčasné splacení, jakož i výše…

Číst dále...

Další dotazy

Úvěrem snadno a rychle