Doklady k doložení účelu úvěru

 1. Výstavba vlastního bydlení
  • pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací s projektovou dokumentací opatřenou doložkou o jejím ověření stavebním úřadem nebo souhlas stavebního úřadu s provedením stavby (i s technickou zprávou, není-li ze souhlasu patrné, že se jedná o budovu určenou k trvalému bydlení)
  • doklad o vlastnictví pozemku, na kterém bude stavba vybudována (aktuální výpis z katastru nemovitostí). Pokud bude stavba budována na cizím pozemku, pak je nutno předložit aktuální výpis z KN se zapsaným právem stavby pro stavebníka a smlouvu o zřízení práva stavby
 2. Změna nebytového prostoru na bydlení
  • pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací s projektovou dokumentací opatřenou doložkou o jejím ověření stavebním úřadem nebo souhlas stavebního úřadu s provedením stavby (i s technickou zprávou, není-li ze souhlasu patrné, že se jedná o budovu určenou k trvalému bydlení)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 3. Koupě bydlení (včetně koupě domu, bytu ve výstavbě)
  • kupní smlouva (smlouva o úplatném převodu bytu) nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě (budoucí kupní smlouvu není možné akceptovat v případě, že z úvěru má být hrazena i daň z nabytí nemovité věci) s bankovním spojením a úředně ověřenými podpisy smluvních stran, v případě převodu nemovitosti ve vlastnictví obce (privatizace) nahrazuje tyto smlouvy výzva obce obsahující i vyčíslení kupní ceny a bankovní spojení
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí prodávajícího (vždy budova určená k trvalému bydlení nebo byt)
 4. Koupě pozemku k výstavbě bydlení
  • kupní smlouva (smlouva o úplatném převodu pozemku) nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě s bankovním spojením a úředně ověřenými podpisy smluvních stran
  • doklad o tom, že pozemek je určen k zástavbě budovou určenou k trvalému bydlení (např. pravomocné stavební povolení, pravomocné územní rozhodnutí, aktuální výpis z katastru nemovitostí, v němž je pozemek označen jako stavební parcela, potvrzení stavebního úřadu nebo obce o zahrnutí pozemků mezi stavební parcely)
 5. Splacení členského vkladu v družstvu nebo podílu v právnické osobě (bytovém družstvu, s. r. o. apod.)
  • výzva ke splacení členského vkladu v družstvu nebo podílu v právnické osobě s číslem účtu, výší vkladu a jeho splatností, podepsaná v souladu s obchodním rejstříkem
  • aktuální výpis z obchodního rejstříku právnické osoby
 6. Modernizace a údržba bydlení, které vlastníte, spoluvlastníte nebo jste jeho nájemcem
  • pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací s projektovou dokumentací opatřenou doložkou o jejím ověření stavebním úřadem nebo souhlas stavebního úřadu s provedením prací (i s technickou zprávou, není-li ze souhlasu patrné, že se jedná o budovu určenou k trvalému bydlení nebo byt), či čestné prohlášení, že prováděné práce nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí (vždy budova určená k trvalému bydlení nebo byt)
  • oklad o vztahu k financované budově určené k trvalému bydlení nebo bytu a souhlas vlastníka se změnou či údržbou, pokud není financovaná budova nebo byt ve vlastnictví dlužníka
  • specifikace prováděných prací
 7. Vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastníků, popřípadě dědiců
  • Vypořádání SJM
   • pravomocný rozsudek o rozvodu
   • Smlouva o manželském majetkovém vypořádání s bankovním spojením a úředně ověřenými podpisy (ne starší 3 let od pravomocného rozsudku o rozvodu) nebo pravomocný rozsudek o vypořádání SJM, v nichž musí být vždy zvlášť vyčíslena hodnota na vypořádání práv druhého manžela k nabytí práv bydlení (získání budovy určené k trvalému bydlení nebo bytu do výlučného vlastnictví, výlučného členství v BD apod.)
  • Vypořádání spoluvlastníků
   • dohoda o vypořádání spoluvlastnictví s bankovním spojením a úředně ověřenými podpisy anebo pravomocný rozsudek soudu o rozdělení spoluvlastnického práva k budově určené k trvalému bydlení nebo k bytu, v nichž je kromě platebních podmínek uvedena částka za vypořádání práv k budově určené k trvalému bydlení nebo bytu (příp. kupní smlouva, smlouva o převodu vlastnictví apod.)
   • doklad o spoluvlastnictví (zpravidla aktuální výpis z katastru nemovitostí)
  • Vypořádání dědictví
   • pravomocné usnesení soudu, jímž se potvrzuje dědictví, pokud je v něm uvedena částka za vypořádání práv bydlení (např. za podíly ostatních dědiců na budově určené k trvalému bydlení nebo bytu, na družstevním podílu v bytovém družstvu apod.)
   • dispozice pro vyplacení vypořádání odkazující na rozhodnutí soudu, vystavené příjemcem vypořádání s uvedením bankovního spojení a s úředně ověřeným podpisem příjemce/ů vypořádání
 8. Úhrada za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo za převod podílu v právnické osobě)
  • dohoda o převodu nebo smlouva o budoucím převodu družstevního podílu vč. dohody o finančním vyrovnání (tzv. odstupné) s bankovním spojením a úředně ověřenými podpisy
  • nájemní smlouva převodce s družstvem (jinou právnickou osobou) nebo potvrzení bytového družstva (jiné právnické osoby), že převodce je jeho členem družstva a nájemcem předmětného bytu
  • stanovy či společenská smlouva právnické osoby, jde-li o převod podílu v právnické osobě (s. r. o.)
 9. Koupě bydlení či pozemku k výstavbě bydlení v dražbě
  • o potvrzení o nabytí vlastnictví (zpravidla pravomocné usnesení o udělení příklepu, zápis z provedené elektronické dražby nebo potvrzení o nabytí vlastnictví) s úředně ověřeným podpisem dražebníka, je-li živnostníkem (v případě vedení dražby soudem, soudním exekutorem nebo finančním úřadem se ověření podpisu nevyžaduje)
  • doklad o výši, splatnosti a způsobu úhrady ceny dosažené vydražením, vystavený dražebníkem
 10. Přípojky k veřejným sítím technického vybavení
  • doklad o vlastnictví připojovaného stavebního pozemku nebo budovy určené k trvalému bydlení (aktuální výpis z katastru nemovitostí)
 11. Splacení dříve poskytnutého úvěru a zápůjčky poskytnutých na řešení bydlení
  • V případě splacení úvěru od banky
   • potvrzení o aktuálním zůstatku úvěru a úvěrová smlouva (není-li uveden účel a datum uzavření smlouvy o úvěru v potvrzení)
   • aktuální výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouva v případě družstevního bydlení
   • doklad o realizaci účelu – např. kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy a aktuální výpis z katastru nemovitostí s provedenou změnou vlastnických práv, pravomocné kolaudační rozhodnutí, daňové/účetní doklady vč. dokladu o úhradě apod. Doklady lze nahradit prohlášením banky o použití finančních prostředků na účel odpovídající zákonu o stavebním spoření. V obou případech musí být doložen aktuální výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo a skutečnost, že se jedná o budovu určenou k trvalému bydlení.)
  • V případě splacení zápůjčky od fyzické osoby
   • smlouva o zápůjčce s bankovním spojením, úředně ověřenými podpisy, s uvedením účelu a konkrétní specifikací budovy určené k trvalému bydlení nebo bytu, příp. pozemku určené k výstavbě bydlení
   • aktuální výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouva v případě družstevního bydlení
   • doklad o realizaci účelu – např. kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy a aktuální výpis z katastru nemovitostí s provedenou změnou vlastnických práv, pravomocné kolaudační rozhodnutí, daňové/účetní doklady vč. dokladu o úhradě apod.

 

NahoruInformační linka 800 120 120

Tisk stránky