Všeobecné obchodní podmínky Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Vážení klienti,

děkujeme, že jste si pro financování svého lepšího bydlení vybrali právě Stavební spořitelnu České spořitelny, a věříme, že naše služby budou pro Vás vždy užitečné. Naším cílem je, abyste u nás byli spokojení a cítili se dobře. Proto jsme se snažili i dokument, který právě čtete, napsat jasně a srozumitelně. Rozhodně před Vámi nebudeme nic skrývat, schovávat důležité údaje pod čarou nebo je psát malým písmem.

Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny doplňují naše smlouvy a popisují pravidla, kterými se řídíme v nejčastějších situacích. Pokud si přesto nejste jisti, jak v některých případech postupovat, obraťte se na naši telefonní linku uvedenou na našich internetových stránkách www.burinka.cz, kde rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny je dostupné v našem sídle, na našich internetových stránkách www.burinka.cz, na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz a u našich pověřených obchodních zástupců.

Přejeme Vám hodně radosti v osobním i profesním životě a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

OBECNÁ ČÁST

1. Úvodem

1.1. Proč je důležité pečlivě číst smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny?

Pro své zodpovědné rozhodnutí potřebujete znát nejen všechny informace uvedené ve smlouvě, kterou se s námi chystáte uzavřít, ale i základní informace, které najdete právě v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny.

Konkrétní informace o jednotlivých službách a obchodech nebo informace o smlouvách uzavíraných přes internet, případně jiným způsobem, dostanete před uzavíráním konkrétní smlouvy nebo při něm.

1.2. O čem a pro koho jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny upravují poskytování stavebního spoření a souvisejících produktů fyzickým i právnickým osobám. Na fyzické osoby, které nejsou podnikateli, se zároveň vztahují i právní předpisy na ochranu spotřebitele.

Služby Vám poskytneme na základě jednotlivých smluv, které spolu uzavřeme. Pokud se při uzavírání konkrétní smlouvy nedohodneme jinak, sjednáváme ji na dobu neurčitou.

Když si ve smlouvě dohodneme některá pravidla jinak, než jak jsou upravena v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, má znění smlouvy přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny.

2. Ověření Vaší totožnosti při jednání s námi

2.1. Jaké doklady od Vás potřebujeme?

Před uzavřením konkrétní smlouvy a kdykoli během trvání smluvního vztahu jsme oprávněni Vás požádat o prokázání totožnosti, obvykle předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.

Můžeme Vás také požádat o další informace a doklady v souvislosti s plněním našich povinností vyplývajících především z právních předpisů. Poskytování našich služeb můžeme vázat na obdržení těchto dokladů a informací.

Předpokládáme, že při uzavření smlouvy jednáte ve svůj prospěch. Je nezbytné, abyste nás vždy informovali o tom, že jednáte ve prospěch někoho jiného.

Jste rovněž povinni nás informovat v případě, že splňujete kritéria pro politicky exponovanou osobu podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

2.2. Může s námi za Vás jednat Váš zmocněnec?

K jednání s námi můžete zmocnit jinou osobu, a to zvláštní písemnou plnou mocí, ve které výslovně uvedete, v jakých případech s námi může Váš zmocněnec jednat. Především z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich peněžních prostředků a služeb u nás vyžadujeme, aby byl Váš podpis na plné moci ověřen, a to úředně, nebo Váš podpis můžeme ověřit sami u našich pověřených obchodních zástupců. Doporučujeme Vám, abyste svého zmocněnce seznámili se všemi podmínkami, za jakých s námi může jako Váš zmocněnec jednat.

Plná moc musí obsahovat požadované náležitosti. Vzor plné moci včetně uvedení těchto náležitostí naleznete na našich internetových stránkách www.burinka.cz.

Právnickou osobu zastupuje v souladu s příslušnými právními předpisy statutární orgán.

Pokud jednáte za právnickou osobu, musíte doložit vlastnickou strukturu právnické osoby a skutečného majitele této osoby. Jsme oprávněni především požadovat předložení výpisu z veřejného rejstříku, doklady o založení právnické osoby a její způsobilosti nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, platného průkazu totožnosti Vás jako jednající osoby nebo další osoby jednající za právnickou osobu, druhého doplňujícího dokladu totožnosti nebo listiny osvědčující oprávnění k podnikání, ale též doložení původu a zdroje peněžních prostředků nebo doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné transakce.

2.3. Co když máte omezenou svéprávnost?

Pokud nemůžete samostatně právně jednat, může za Vás smlouvu podle platných právních předpisů uzavřít Váš zástupce nebo opatrovník. Pokud nemůžete samostatně právně jednat z důvodu nezletilosti, může za Vás smlouvu o stavebním spoření nebo její změnu uzavřít Váš zákonný zástupce, a to za podmínek dle příslušného zákona.

2.4. K čemu slouží vzorový podpis?

Můžeme uzavřít dohodu, že u některých písemných příkazů budeme ověřovat Vaši totožnost nebo totožnost Vašeho zástupce podle vzorového podpisu. Vzorový podpis může být vyhotoven jen na našem formuláři a obvykle v přítomnosti námi pověřené osoby. Jinak musí být pravost vzorového podpisu úředně ověřena a podepisující osoba musí být úředně identifikována.

V případě písemných pokynů, u nichž jsme se dohodli na podepisování podle vzorového podpisu, ověřujeme, zda se podpis na předaném pokynu shoduje se vzorovým podpisem a odpovídá dohodnutému způsobu podepisování. Pokud podpis na pokynu neodpovídá vzorovému podpisu nebo dohodnutému způsobu podepisování nebo máme pochybnost o jeho pravosti, můžeme pokyn odmítnout. O odmítnutí pokynu Vás budeme neprodleně informovat. Novým vzorovým podpisem se řídíme od dalšího pracovního dne po jeho doručení. Vzorový podpis chraňte před zneužitím třetí osobou.

3. Vzájemná komunikace

3.1. Jak spolu budeme komunikovat?

K naší vzájemné komunikaci použijeme doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobní doručení dokumentů, případně elektronickou formu komunikace (e-mail, internet, telefon, SMS, fax, elektronické úložiště pro datové zprávy apod.). Konkrétní pravidla komunikace k příslušným službám, které si sjednáme, jsou upravena v konkrétních smlouvách a dalších částech těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny nebo ve Sdělení stavební spořitelny.

Dokumenty můžete v případech, kdy Vám tuto možnost nabídneme nebo se na tom s Vámi dohodneme, podepisovat pomocí elektronického nebo biometrického podpisu.

3.2. Co je Sdělení stavební spořitelny?

Podpisem smlouvy berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že Sdělení stavební spořitelny je naše závazná forma oznámení, ve kterém jsou stanovovány další podmínky související se smlouvou a poskytovanými službami. Sdělením stavební spořitelny vyhlašujeme skutečnosti uvedené ve smlouvách a Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny a další ustanovení, která jsou platná pro všechny smlouvy o stavebním spoření v době účinnosti tohoto Sdělení stavební spořitelny.

Aktuální znění Sdělení stavební spořitelny je dostupné v našem sídle, na našich internetových stránkách www.burinka.cz, na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz a u našich pověřených obchodních zástupců.

V průběhu našeho smluvního vztahu máme právo jednostranně provést změnu Sdělení stavební spořitelny nebo vyhlásit nové Sdělení stavební spořitelny. Sdělení stavební spořitelny doplňuje nebo upřesňuje smluvní ujednání v námi uzavřené smlouvě a nemá vliv na ostatní smluvní ujednání. O případných změnách Sdělení stavební spořitelny budeme samozřejmě vždy včas informovat a aktuální znění Sdělení stavební spořitelny zveřejníme vhodným způsobem.

Pokud to vyžaduje zákon o stavebním spoření, obsahuje Sdělení stavební spořitelny i způsob a formu prokázání použití státní podpory na financování bytové potřeby v případě jejího vyplacení podle tohoto zákona a způsob a formu prokázání použití uspořené částkystátní podpory na jiné účely uvedené v zákoně o stavebním spoření.

3.3. Můžeme Vás požádat o dodatečné písemné potvrzení?

Pokud od Vás obdržíme informaci nebo pokyn jiným způsobem, než jsme si sjednali, můžeme Vás z bezpečnostních důvodů požádat, obvykle do tří pracovních dnů, o dodatečné doručení takové informace nebo pokynu v písemné formě dle sjednaných podmínek na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím pověřených obchodních zástupců, jinak je nebudeme moci považovat za závazné.

3.4. Je naše vzájemná komunikace někde zaznamenána?

Ano, a to z důvodu naší povinnosti Vám vždy zpětně doložit, z jakých pokynů jsme při provádění našich obchodů vycházeli. Máme právo naši vzájemnou komunikaci zaznamenat a tyto záznamy nebo dokumenty bez předchozího upozornění po nezbytně nutnou dobu archivovat.

3.5. V jakém jazyce budeme komunikovat?

Ve smluvní dokumentaci i při vzájemné komunikaci používáme český jazyk. Používání jiného jazyka je možné pouze po naší vzájemné dohodě.

3.6. Jakou mají mít požadované dokumenty formu?

Máme právo požadovat, aby:

 1. kopie jakéhokoli originálního dokumentu, který nám předkládáte, byla ověřena úředně nebo některým z našich pověřených obchodních zástupců;
 2. dokumenty vydané nebo úředně ověřené v zahraničí byly opatřeny také zvláštní ověřovací doložkou (apostilou) nebo vyšším ověřením (superlegalizací), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak;
 3. dokumenty v jiném než českém jazyce byly předloženy současně s jejich úředním překladem do českého jazyka; v takovém případě budeme používat výhradně tento úřední překlad;
 4. Váš podpis nebo podpis Vašeho zástupce, který nebyl učiněn před naším pověřeným obchodním zástupcem, byl úředně ověřen.

3.7. Jakou Vaši adresu budeme používat?

Pokud nám nesdělíte korespondenční adresu, budeme Vám posílat oznámení a dokumenty v písemné formě na adresu uvedenou v příslušné smlouvě nebo na poslední adresu, kterou nám sdělíte. V případě potřeby ale můžeme pro doručení využít také Vaši jinou nám známou adresu. Pokud nemáte bydliště na území České republiky, sdělíte nám korespondenční adresu na území České republiky.

Jestliže nám sdělíte i číslo telefonu, faxu, e-mailovou adresu nebo adresu jiných elektronických komunikačních prostředků, můžeme je využívat pro sdělování informací.

3.8 Kam nám můžete zasílat dokumenty?

Oznámení a dokumenty v písemné formě nám zasílejte přímo na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím našich pověřených obchodních zástupců, pokud se nedohodneme jinak.

3.9. Kdy bude korespondence doručena?

Vám zaslanou písemnou korespondenci považujeme za doručenou, jestliže byla odeslána na Vámi naposledy písemně oznámenou adresu. V případě, že se nám písemnost vrátí jako nedoručitelná, považujeme den jejího vrácení za den jejího doručení.

Pokud k doručení korespondence použijeme provozovatele poštovních služeb, považuje se zásilka za doručenou třetí den po odeslání, a byla-li odeslána na adresu do jiného státu, pak patnáctý den po odeslání. Toto platí i v případě, že se nám korespondence nevrátí jako nedoručitelná.

Právní účinky doručení písemnosti má i odmítnutí převzetí zásilky. Doporučené zásilky, pokud nebyly doručeny, se považují za doručené třetím dnem uložení u provozovatele poštovních služeb.

Veškeré Vámi zaslané písemnosti jsou účinné dnem jejich doručení na adresu našeho sídla, pokud jsme si předem nedohodli jiný okamžik.

3.10. Jak nám můžete oznámit změnu svých údajů?

Veškeré změny Vašich identifikačních údajů nebo jiných informací nám bezodkladně oznamte.

Pro řádné poskytování našich služeb potřebujeme, abyste nám vždy bezodkladně oznámili především:

 1. změny údajů uvedených ve smluvní dokumentaci uzavřené s námi a změny veškerých skutečností souvisejících s plněním podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a našimi vzájemnými smluvními ujednáními;
 2. změny v dokladech totožnosti a údajích, které jste nám sdělili v souvislosti s našimi vzájemnými obchody;
 3. zánik zmocnění nebo jiného zastoupení;
 4. události rizikové pro provádění obchodů, například ztrátu nebo odcizení osobních dokladů apod.;
 5. skutečnosti nebo změny, které mohou mít nepříznivý vliv na Vaši schopnost plnit závazky ze smluv, například zahájení insolvenčního řízení nebo exekuce na Váš majetek;
 6. změnu Vaší daňové příslušnosti k určitému státu.

Dále je Vaší povinností oznámit nám skutečnosti, které mají vliv na plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím přiznání státní podpory. Do doby, kdy obdržíme Vaše oznámení, bude platit, že k žádným změnám nedošlo a Váš nárok na státní podporu trvá, pokud byl ve smlouvě sjednán.

Neodpovídáme za případné škody, které Vám vznikly nedodržením výše uvedených povinností.

3.11. Jak předcházet chybám v komunikaci?

Veškeré Vaše pokyny nebo oznámení by měly být zcela jasné a jednoznačné. V případě jakékoli nejasnosti si můžeme vyžádat potvrzení Vašeho pokynu nebo oznámení, což ale může způsobit zpoždění jeho provedení.

Abychom předešli vzájemným nedorozuměním, seznamte se prosím s každou naší zprávou bez zbytečného odkladu, včetně zpráv doručených prostřednictvím internetového bankovnictví nebo jiné dohodnuté komunikace. Překontrolujte si co nejdříve i správnost a úplnost výpisů z účtů, potvrzení o platbách, přijatých a provedených pokynech a podobných zpráv.

Pokud kdokoli z nás zjistí podstatnou chybu v jakémkoli sdělení, výpisu z účtu, oznámení nebo jiné informaci, upozorní na ni ihned druhou stranu. Zjištěnou chybu co nejdříve odstraníme a budeme Vás o tom informovat. Sdělte nám prosím co nejdříve, pokud od nás v obvyklém termínu neobdržíte výpis z účtu nebo jiné obdobné pravidelné oznámení.

3.12. Jak a kdy obdržíte výpis z účtu?

Dohodli jsme se, že Vám nebudeme zasílat výpis po každém pohybu na Vašem účtu v daném měsíci.

Výpis stavu Vašeho účtu Vám zašleme nebo zpřístupníme jednou ročně, nejpozději 31. března každého roku, a to se stavem k poslednímu dni předchozího kalendářního roku.

Pokud od Vás do dvou měsíců od doručení nebo zpřístupnění výpisu z účtu/výpisu stavu účtu úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru neobdržíme písemnou výhradu, platí, že všechny údaje na výpisu jsou správné.

4. Uzavírání smluv

4.1. Kde a jak s námi můžete uzavřít smlouvu?

Smlouvu obvykle uzavíráme přijetím Vašeho návrhu učiněného na našem formuláři v pobočkách České spořitelny nebo u našich dalších písemně zmocněných obchodních zástupců, kteří pro nás vykonávají obchodní zastoupení, případně naším pověřeným zaměstnancem.

Pro Vaše pohodlí ale umožňujeme uzavření některých smluv také například prostřednictvím internetu, telefonu, bankomatu nebo korespondenčně. Přesný postup uzavření smlouvy Vám sdělíme při jejím sjednávání.

Některé smlouvy můžete uzavřít také tím, že využijete způsob stanovený v naší konkrétní nabídce. Můžete nám například zaslat potvrzovací SMS na určené telefonní číslo nebo se přihlásit do internetového bankovnictví přístupovým kódem, který Vám zaslala Česká spořitelna. Jiný způsob přijetí nabídky, než jaký je stanoven v nabídce, ani jakoukoli odchylku či doplnění naší nabídky nemůžeme s ohledem na způsob zpracování uzavíraných smluv přijmout.

Pokud uzavřeme smlouvu jinak než písemně, za platný obsah smlouvy budeme považovat nabídku a její přijetí učiněné v souladu s ní, přičemž případné následné písemné potvrzení nebude mít na tento obsah vliv.

Smlouva je námi uzavřena dnem účinnosti přijetí návrhu. Váš návrh jsme oprávněni v odůvodněných případech nepřijmout.

Součástí našich smluvních vztahů jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny.

5. Změna Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny a další změny

5.1. Mohou se tyto Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny změnit?

Pokud se změní zákony a jiné právní předpisy nebo podmínky na trzích finančních služeb nebo dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, a s přihlédnutím k obchodní politice naší stavební spořitelny, máme právo tyto Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých poskytovaných služeb, požadavků na prokazování oprávnění jednat vůči nám a informačních povinností.

Změnu Vám oznámíme prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky, např. přes internetové bankovnictví, nebo zpřístupníme jiným způsobem, kterým spolu komunikujeme. Každou změnu Vám oznámíme nejpozději dva měsíce před nabytím její účinnosti, a pokud v této lhůtě navrženou změnu písemně neodmítnete a smlouvu nevypovíte, stává se nové znění závazné pro obě strany.

Pokud se změnou nebudete souhlasit, můžete před datem účinnosti změny písemně vypovědět smlouvu, které se změna týká. Práva a povinnosti z takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny.

Dohodli jsme se, že pokud smlouvu písemně nevypovíte, bude se od účinnosti změny řídit změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny.

5.2. Co se ještě může změnit?

Pokud budeme mít v úmyslu provést změnu obchodního názvu produktu nebo služby, změnu označení, formulářů, provozu poboček nebo jiné změny, které nemají vliv na naše vzájemná práva a povinnosti, nejedná se o změnu smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny. Vždy Vás ale samozřejmě s připravovanými změnami seznámíme.

6. Další obecné podmínky poskytování našich služeb

6.1. Kde najdete naše ceny?

Podpisem smlouvy berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že ceny našich služeb jsou uvedeny v konkrétní smlouvě a v Ceníku stavební spořitelny. Pokud si ve smlouvě nesjednáme jinak, použijeme cenu uvedenou v Ceníku stavební spořitelny platném v době poskytnutí služby. V případech uvedených v Ceníku stavební spořitelny Vám vedle naší ceny můžeme účtovat také poplatky třetích stran.

Aktuální znění Ceníku stavební spořitelny je dostupné v našem sídle, na našich internetových stránkách www.burinka.cz, na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz a u našich pověřených obchodních zástupců.

V průběhu našeho smluvního vztahu máme právo jednostranně provést změnu Ceníku stavební spořitelny, není-li v konkrétní smlouvě uvedeno jinak. Změna Ceníku stavební spořitelny doplňuje nebo upřesňuje smluvní ujednání v námi uzavřené smlouvě a nemá vliv na ostatní smluvní ujednání. O případných změnách Ceníku stavební spořitelny budeme samozřejmě vždy včas informovat a aktuální znění Ceníku stavební spořitelny zveřejníme vhodným způsobem.

V případě prodlení se zaplacením dlužné částky můžeme my i Vy požadovat úrok z prodlení. Úrokem z prodlení můžeme my i Vy úročit také úroky po splatnosti.

Ceny Vám účtujeme na vrub účtu při provádění úkonu, nejpozději však při rušení Vašeho účtu a jsou zaplaceny započtením proti zůstatku na Vašem účtu.

Cenu za správu a vedení účtu Vám účtujeme jednou ročně, nejpozději k 31. 12. příslušného kalendářního roku, nezvolíme-li jiný časový interval účtování.

6.2. Kdy se můžete obrátit na naše pobočky?

Naše služby poskytujeme ve všech pobočkách České spořitelny v provozních hodinách, které jsou uveřejněny na příslušných pobočkách i na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz, a u našich dalších pověřených obchodních zástupců.

6.3. Můžeme provedení obchodu odmítnout?

Někdy nám právní předpisy ukládají určité povinnosti, jejichž splnění je nezbytné k tomu, abychom mohli provést Váš pokyn nebo jiný obchod. V tom případě potřebujeme Vaši plnou spolupráci, jinak jsme oprávněni, a někdy dokonce i povinni provedení obchodu odmítnout. Jde zejména o tyto případy:

 1. pokud odmítnete sdělit své identifikační údaje a prokázat totožnost nebo poskytnout další informace a doklady v souladu s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 2. při pochybnosti o pravosti, správnosti, úplnosti nebo platnosti dokumentů nebo informací předkládaných pro realizaci obchodu, například plné moci nebo příkazu, případně při nesouladu podpisu se vzorovým podpisem;
 3. při pochybnosti o oprávnění Vašeho zástupce jednat za Vás v dané záležitosti.

6.4. Můžeme započíst nebo zúčtovat vzájemné pohledávky a ceny?

Dohodli jsme se, že máme právo započíst jakékoli naše splatné, nesplatné i promlčené peněžité pohledávky z jakýchkoli smluvních vztahů uzavřených s námi proti Vašim splatným i nesplatným pohledávkám za námi, a to i částečně. Toto právo se vztahuje na kterýkoli Váš účet.

Obdobné oprávnění pro započtení ohledně Vašich pohledávek vůči nám platí i pro Vás.

Pokud jste se zavázali provést jakoukoli platbu v náš prospěch (včetně zaplacení naší ceny za poskytnuté služby nebo splátky úvěru), můžeme takovou splatnou platbu zúčtovat vůči kterémukoli Vašemu účtu a použít peníze na účtu k úhradě takové platby. O takovém kroku Vás vždy vyrozumíme.

6.5. Je možné pohledávku nebo smlouvu postoupit někomu jinému?

Svá práva ani povinnosti jako účastníka stavebního spoření vyplývající ze smlouvy nemůžete převést na jinou osobu. S naším písemným souhlasem můžete převést svůj nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na osobu, jejíž bytové potřeby lze financovat dle zákona o stavebním spoření, pokud je u nás také účastníkem stavebního spoření jako Vy. Úvěr ze stavebního spoření pak bude poskytnut za podmínek dle smlouvy o stavebním spoření takového účastníka, na kterého byl Váš nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření převeden. Naše právo převést jakákoli naše práva a povinnosti ze smluv uzavřených s Vámi nebo postoupit takové pohledávky společnostem patřícím do naší finanční skupiny nebo v případě porušování smluvních povinností z Vaší strany i na jiné osoby nevyžaduje Váš předchozí souhlas.

Zastavení práv nebo jakékoli jiné zatížení práv ze smlouvy ve prospěch třetích osob podléhá našemu předchozímu písemnému souhlasu, který můžeme vázat na splnění určitých podmínek.

6.6. Jak je to se srážkami daní?

V případech, kdy to stanoví právní předpisy, jsme povinni provádět srážky daní. Pokud se na Vás vztahuje odlišný režim podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, předložte nám prosím příslušné dokumenty.

6.7. Jakým právním řádem se řídíme?

Pokud se písemně nedohodneme jinak, řídí se veškeré naše smluvní vztahy, jejichž obsah se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny, právním řádem České republiky. To platí i pro jednání, která povedeme s cílem uzavřít spolu vzájemné smlouvy.

K projednání a rozhodnutí všech sporů o práva a povinnosti ze vzájemných smluv, závazkového právního vztahu z nich vzniklého i z dalších právních vztahů na ně navazujících jsou věcně a místně příslušné výlučně soudy v České republice v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.

6.8. Jak můžete řešit své stížnosti?

Uvítáme, když se se svým podnětem obrátíte na naši klientskou linku uvedenou na našich internetových stránkách www.burinka.cz nebo na našeho pověřeného obchodního zástupce. Pokud Vám nebude nabídnuté řešení vyhovovat, můžete se s žádostí o nezávazné posouzení obrátit na ombudsmana finanční skupiny České spořitelny. Kontakty na ombudsmana finanční skupiny České spořitelny jsou uvedeny na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Pokud mezi námi vznikne spor v souvislosti s nabízením, poskytováním a zprostředkováním spotřebitelského úvěru a nebude Vám námi nabídnuté řešení vyhovovat, můžete se obrátit také na finančního arbitra České republiky.

Se svojí stížností na náš postup nebo na naše bankovní služby se můžete obrátit také na Českou národní banku.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

7. Stavební spoření a smlouva o stavebním spoření

7.1. Co je stavební spoření?

Na základě smlouvy o stavebním spoření pro Vás zřídíme a povedeme vkladový účet stavebního spoření. Stavební spoření spočívá v tom, že od Vás budeme přijímat vklady, neboť smlouvou o stavebním spoření se stáváte účastníkem stavebního spoření. Pokud splníte stanovené podmínky, poskytneme Vám i úvěr ze stavebního spoření.

Vaše vklady Vám budeme úročit podle smlouvy o stavebním spoření a zprostředkujeme Vám poskytnutí státní podpory. Podmínky stavebního spoření se řídí zákonem o stavebním spoření.

7.2. Jaké máte jako účastník stavebního spoření povinnosti?

Jako účastník stavebního spoření máte především povinnost ukládat na účet peněžité vklady ve výši a v termínech, které jsme si ujednali, informovat nás o dohodnutých skutečnostech a zaplatit cenu za uzavření smlouvy o stavebním spoření ve sjednané lhůtě.

Dále máte také povinnost platit ceny za vedení účtu a ceny za jiné poskytované služby podle Ceníku stavební spořitelny.

Pokud máte ve smlouvě sjednanou státní podporu, zavazujete se vrátit nám státní podporu, která Vám byla vyplacena v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem o stavebním spoření pro její přiznání, a to ve lhůtě, kterou Vám určíme v písemné výzvě k vrácení státní podpory. Bližší informace najdete ve své smlouvě o stavebním spoření a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny.

7.3. Co je cílová částkadoba spoření?

Cílová částka je součet vkladů přijatých na Váš účet, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a ze státní podpory. Z úroků Vám musíme odečíst daně z příjmů. Vaše smlouva o stavebním spoření se uzavírá na cílovou částku uvedenou v této smlouvě, a to v celých tisících korun. Cílová částka musí být v minimální výši uvedené ve Sdělení stavební spořitelny.

Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končí dnem uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím doby uvedené ve Sdělení stavební spořitelny nebo vyplacením zůstatku na Vašem účtu, nejpozději však dnem ukončení Vaší smlouvy o stavebním spoření.

7.4. Co je uspořená částkazůstatek na účtu?

Uspořená částka je součet vkladů přijatých na Váš účet, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory. Tato uspořená částka je však snížena o daň z příjmů z připsaných úroků a o námi účtované ceny. Naproti tomu zůstatek Vašeho účtu tvoří státní podpora spolu s uspořenou částkou.

7.5. Co je tarif stavebního spoření?

Tarif stavebního spoření je souhrnem parametrů stavebního spoření, které ovlivňují jeho průběh. Pro možnost různých způsobů spoření jsme oprávněni stanovit různé tarify stavebního spoření. Všechny platné tarify stavebního spoření zveřejňujeme ve Sdělení stavební spořitelny.

7.6. Kdy a kolik uhradíte za uzavření smlouvy?

Cena za uzavření smlouvy o stavebním spoření je uvedena v Ceníku stavební spořitelny. Cenu zaplaťte neprodleně, nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Veškeré Vaše nám uhrazené platby budou přednostně započítávány proti splatné částce až do doby jejího úplného zaplacení.

V případě jakéhokoli ukončení Vaší smlouvy před úplným zaplacením ceny za uzavření smlouvy Vám nevracíme zaplacenou část ceny, která nám připadá na úhradu nákladů spojených s uzavřením a administrativním vyřizováním smlouvy, není-li dále uvedeno jinak.

7.7. Jak můžete spořit?

Spořte pravidelnými měsíčními vklady, které jsme si ujednali ve smlouvě o stavebním spoření, a to až do výše sjednané cílové částky. Vedle toho máte také možnost poukazovat mimořádné vklady. Vyhrazujeme si však právo případně odmítnout mimořádné vklady poukázané na Váš účet.

Mimořádné vklady, které po připsání na Váš účet spolu se zůstatkem na Vašem účtu převýší sjednanou cílovou částku, jakož i platbu na Váš účet, na kterém již došlo k převýšení sjednané cílové částky, jsme oprávněni odmítnout.

Pokud vklady poukázané na Váš účet se zůstatkem převyšujícím sjednanou cílovou částku neodmítneme, jsme oprávněni neúročit výši zůstatku převyšující sjednanou cílovou částku.

Vaše vklady přijímáme v národní měně České republiky a považujeme je za uhrazené dnem připsání na Váš účet.

7.8. Můžete zvýšit nebo snížit cílovou částku?

Na Váš návrh můžeme uzavřít dohodu o změně výše cílové částky. V případě, že sjednáme zvýšení cílové částky, zaplatíte cenu ve výši uvedené v Ceníku stavební spořitelny. Tuto cenu započteme proti zůstatku na Vašem účtu, pokud ji nezaplatíte jiným způsobem.

Zaplacenou cenu za uzavření smlouvy o stavebním spoření, cenu za zvýšení cílové částky ani její část nevracíme, a to ani v případě následného snížení cílové částky, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je při skončení doby spoření zůstatek na Vašem účtu vyšší než sjednaná cílová částka, jsme oprávněni započíst Vám proti zůstatku na účtu cenu, jako kdyby došlo ke zvýšení cílové částky na výši zůstatku na Vašem účtu dle tohoto článku. Zaplacením této ceny se původně sjednaná cílová částka nezvyšuje.

7.9. Jak jsou Vaše vklady úročeny?

Podpisem smlouvy berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že zůstatek na Vašem účtu Vám úročíme úrokovou sazbou uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření a úroková sazba je roční, pokud není dohodnuto jinak. Způsob úročení uvádíme ve Sdělení stavební spořitelny.

Zůstatek na Vašem účtu jsme oprávněni úročit do výše sjednané cílové částky.

Po uplynutí šesti let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a při splnění dalších podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření máme právo jednostranně měnit úrokovou sazbu z vkladů, a to opakovaně. Způsob stanovení úrokové sazby je uveden ve smlouvě. O uplatnění tohoto práva Vás budeme informovat.

Úročení Vašeho vkladu a dalších plateb počíná dnem jejich připsání na Váš účet a končí dnem předcházejícím dni vyplacení zůstatku na účtu nebo převodu na jiný účet, případně jiné dispozice s účtem. Úroky jsou Vám připisovány na Váš účet pravidelně vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku a ke dni vyplacení zůstatku na účtu. Úroky Vám nemůžeme vyplatit samostatně.

8. Změny a ukončení smlouvy o stavebním spoření

8.1. Jak provést změnu smlouvy?

Změny smlouvy můžeme provést na základě naší vzájemné dohody. Svůj návrh na změnu předkládejte prostřednictvím našich pověřených obchodních zástupců na našem formuláři pro změny, který přijmeme v našem sídle. Dohodu o změně smlouvy můžeme uzavřít pouze do skončení doby spoření.

V případě změny týkající se výše cílové částky nebo sjednaného tarifu stavebního spoření je možné, že bude odložena možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Hodnocení Vaší změněné smlouvy o stavebním spoření pro možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření lze uskutečnit nejdříve po uplynutí lhůty stanovené ve Sdělení stavební spořitelny.

Změnu požadavku na státní podporu můžete provést pouze jedenkrát v průběhu kalendářního roku, a to prohlášením na našem formuláři.

V průběhu smluvního vztahu jsme oprávněni změnit podmínky smlouvy ve Váš prospěch nebo jednat ve Váš prospěch.

8.2. Jak smlouva končí?

Smlouva o stavebním spoření končí na základě vzájemné dohody, splacením poskytnutého úvěru, úmrtím fyzické osoby, zánikem nebo likvidací právnické osoby a na základě dalších skutečností vyplývajících z právních předpisů. Právo ukončit smlouvu výpovědí nebo odstoupením je upraveno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny, případně v příslušných smlouvách.

V případě úmrtí postupujeme dle příslušných právních předpisů.

8.3. Můžete ukončit smlouvu výpovědí?

Smlouvu o stavebním spoření můžete kdykoli písemně vypovědět i bez udání důvodu, pokud jsme dosud neuzavřeli smlouvu o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ani smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Výpověď podáváte na našem formuláři s požadovanými údaji a Vaše totožnost musí být ověřena dle těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny.

Vaše výpověď nebo návrh na ukončení smlouvy o stavebním spoření dohodou musí obsahovat Váš pokyn, jakým způsobem má být zůstatek na Vašem účtu vyplacen. Pokud nám tento pokyn nedáte, můžeme zůstatek na Vašem účtu zaslat na Vámi dříve oznámený účet, odeslat k výplatě do pobočky České spořitelny nebo na Vaši dříve oznámenou adresu poukázkou. Výplatu zůstatku můžeme také odložit do doby než obdržíme Váš pokyn, v tomto případě zůstatek po ukončení smlouvy o stavebním spoření nijak neúročíme.

V případě, že chcete smlouvu o stavebním spoření ukončit po splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory a zároveň nemáte zájem o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, podáváte rovněž výpověď.

Část vkladu nelze vypovědět a na základě Vaší výpovědi Vám bude vyplacen výlučně celý zůstatek účtu.

8.4. Můžeme ukončit smlouvu výpovědí my?

My můžeme smlouvu o stavebním spoření také vypovědět, a to zejména z následujících důvodů:

 1. z důvodů vyplývajících z právních předpisů nebo v případě, že z Vaší strany byla porušena povinnost vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi námi nebo ze Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny;
 2. v případě, že nezaplatíte cenu za uzavření smlouvy v plné výši do dvou měsíců od jejího uzavření;
 3. v případě, že zůstatek na Vašem účtu je vyšší než sjednaná cílová částka, a to poté, co jsme Vás na tuto skutečnost písemně upozornili;
 4. pokud jste v prodlení s úhradou vkladu sjednaného ve smlouvě o stavebním spoření po dobu více než šesti měsíců;
 5. v případě, že uplynulo šest let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a Vy nepřijmete nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření;
 6. v případě, že porušujete Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny tak zásadním způsobem, že smlouva o stavebním spoření pozbyla zákonného účelu, pro který byla uzavřena;
 7. v případě, že zneužíváte smlouvy o stavebním spoření způsobem, který se příčí zákonnému účelu stavebního spoření;
 8. v případě, že setrvání ve smluvním vztahu by pro nás znamenalo nebo mohlo znamenat poškození našeho dobrého jména nebo by byly dotčeny naše oprávněné zájmy.

8.5. Jaká je výpovědní doba?

Podpisem smlouvy berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že výpovědní doba je pro obě smluvní strany tříměsíční a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně a končí posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.

8.6. Jaký je postup po výpovědi?

Uspořená částka je Vám v případě výpovědi odeslána způsobem dle těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny a dle podmínek zákona o platebním styku. Při splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření Vám bude k témuž dni vyplacena i státní podpora evidovaná na Vašem účtu.

Výpověď můžeme my i Vy písemně odvolat, pokud s tím bude druhá strana písemně souhlasit a dosud nebyla zahájena výplata zůstatku na účtu.

8.7. Můžete smlouvu ukončit hned po jejím uzavření?

Smlouvu o stavebním spoření, kterou s námi uzavřete, si můžete v klidu doma znovu přečíst, a pokud si její uzavření následně rozmyslíte, můžete od ní do třiceti dnů od jejího uzavření odstoupit s okamžitou účinností a bez jakýchkoli sankcí, pokud jsme dosud neuzavřeli smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření. V případě takového odstoupení vyrovnáme všechny naše vzájemné dluhy a vrátíme Vám i zaplacenou cenu za uzavření smlouvy nebo její část. Podle tohoto ustanovení nemůžete odstoupit od smlouvy o úvěru.

8.8. Můžete odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obvyklé obchodní prostory?

Máte právo odstoupit od smlouvy o stavebním spoření, která byla uzavřena na dálku nebo mimo obvyklé obchodní prostory, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

8.9. Můžeme od smlouvy odstoupit my?

My jsme oprávněni od smlouvy o stavebním spoření odstoupit:

 1. pokud by pro nás setrvání ve smluvním vztahu znamenalo nebo mohlo znamenat poškození našeho dobrého jména nebo by byly poškozeny naše oprávněné zájmy;
 2. pokud nezaplatíte cenu za uzavření smlouvy v plné výši do dvou měsíců od jejího uzavření;
 3. v případě, že nám právní předpis stanoví povinnost ukončit smluvní vztah s Vámi, nebo pro závažné porušení Vašich povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání mezi námi;
 4. v případě výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu či exekuce;
 5. v případě prohlášení Vašeho úpadku.

Odstoupením od smlouvy o stavebním spoření z Vaší nebo naší strany není dotčeno naše právo na sjednanou smluvní pokutu, na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy o stavebním spoření nebo příslušných právních předpisů, na ceny za služby již Vám poskytnuté a na úroky z prodlení z pohledávek založených smlouvou o stavebním spoření, od níž bylo odstoupeno.

ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

9. Úvěr ze stavebního spoření a jeho poskytnutí

9.1. Co je úvěr ze stavebního spoření?

Úvěr ze stavebního spoření je účelový úvěr, který Vám nabídneme, pokud splníte zákonné a smluvní podmínky. Můžeme Vám jej poskytnout na financování bytových potřeb nebo na jiný účel stanovený příslušným zákonem. V případě, že Vám úvěr poskytneme před splněním podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory, musíte na financování bytových potřeb použít také uspořenou částkustátní podporu.

Úvěr ze stavebního spoření Vám můžeme poskytnout i na financování bytových potřeb osob určených zákonem o stavebním spoření.

Bytová potřeba, na kterou Vám poskytneme úvěr ze stavebního spoření, se musí nacházet na území České republiky. Bytové potřeby jsou definovány zákonem o stavebním spoření.

Úvěr ze stavebního spoření Vám můžeme poskytnout maximálně ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na Vašem účtu. Výše zůstatku na Vašem účtu se posuzuje ke dni doručení smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření do našeho sídla.

9.2. Za jakých podmínek poskytujeme úvěr ze stavebního spoření?

Úvěr ze stavebního spoření Vám můžeme poskytnout, pokud splníte současně všechny následující podmínky:

 1. od uzavření Vaší smlouvy o stavebním spoření uplynula doba uvedená ve Sdělení stavební spořitelny;
 2. ke dni hodnocení dosáhl stav Vašeho účtu minimální hodnotu vyjádřenou v procentech cílové částky; tato hodnota je uvedena ve Sdělení stavební spořitelny;
 3. ke dni hodnocení dosáhlo bodové hodnocení Vaší smlouvy o stavebním spoření výše, kterou jsme stanovili ve Sdělení stavební spořitelny.

Hodnocení smluv o stavebním spoření ohledně splnění podmínek uvedených výše provádíme jednou měsíčně, a to pro příslušný měsíc vždy poslední den tohoto měsíce.

Bodové hodnocení je stanoveno tak, že součet stavu účtu a úrokového faktoru se vydělí čtyřmi tisícinami cílové částky. Stav účtu tvoří zůstatek účtu spolu s nepřipsanými úroky. Způsob výpočtu úrokového faktoru je uveden ve Sdělení stavební spořitelny.

Úroky, na které máte nárok ke dni hodnocení a které dosud nejsou připsány na Váš účet, se pro stanovení bodového hodnocení posuzují jako úroky již připsané na Váš účet.

9.3. Jak se dozvíte o splnění podmínek?

O splnění podmínek pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Vás informujeme způsobem uvedeným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny v části týkající se naší komunikace.

Pokud nám ve lhůtě stanovené ve Sdělení stavební spořitelny nedoručíte písemnou žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, Váš nárok na tento úvěr zaniká. Kdykoli nás však můžete o úvěr ze stavebního spoření opětovně písemně požádat. Vaši žádost zařadíme do nejbližšího termínu hodnocení, který následuje po doručení Vaší žádosti do našeho sídla.

9.4. Kdy úvěr poskytujeme?

Konkrétní podmínky poskytnutí úvěru ze stavebního spoření jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

V případě, že využijete možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, uzavřeme s Vámi smlouvu o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, pokud ve lhůtě uvedené ve Sdělení stavební spořitelny nebo v závazné nabídce podáte písemnou žádost o poskytnutí úvěru a prokážete a doložíte schopnost splácet, účelovost použití úvěru ze stavebního spoření podle zákona o stavebním spoření a případné zajištění, pokud je požadováno.

Při splnění všech podmínek jsme povinni připravit smlouvu o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření do dvou měsíců po předložení veškerých podkladů.

Pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Vám dále můžeme poskytnout rezervační dobu, během které Vám umožníme smlouvu o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření kdykoli uzavřít. Rezervační doba pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření začíná dnem výplaty zůstatku účtu a její délku vyhlašujeme ve Sdělení stavební spořitelny.

10. Podmínky úvěru ze stavebního spoření

10.1. Jak můžete úvěr zajistit?

Pro návratnost Vám poskytnutého úvěru ze stavebního spoření můžeme požadovat zajištění Vašeho dluhu zajišťovacími prostředky dle příslušných právních předpisů. Konkrétní zajišťovací prostředky jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Pro zajištění dluhu ze smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření můžeme uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření podmínit také Vaší povinností uzavřít životní pojištění, případně úvěrové pojištění.

Pokud je předmětem zástavního práva movitá nebo nemovitá věc, můžeme jako podmínku uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření či pro jeho dodatečné zajištění požadovat pojištění takové věci, a to na celou dobu trvání zástavního práva.

Pohledávky z pojistných smluv uzavřených pro zajištění Vašeho dluhu musí být k zajištění našich pohledávek ze smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření zastaveny v náš prospěch.

10.2. Jaké je úročení úvěru?

Úvěr ze stavebního spoření je Vám zpravidla úročen roční úrokovou sazbou, která je uvedena ve Vaší smlouvě o stavebním spoření a ve Vaší smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, případně ve smlouvě o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

Úroky platíte z dlužné částky. Úročení úvěru ze stavebního spoření začíná dnem čerpání takového úvěru či jeho části.

10.3. Jak můžete úvěr splácet?

Podmínky pro splácení úvěru ze stavebního spoření dohodneme ve smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Ve splátkách úvěru ze stavebního spoření jsou zahrnuty i úroky z tohoto úvěru a případné ceny dle Ceníku stavební spořitelny.

Způsob stanovení a výše minimální měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření mohou být uvedeny ve Sdělení stavební spořitelny.

Mimořádnou splátku úvěru ze stavebního spoření nad rámec splátek dohodnutých ve smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření máte právo zaplatit dle podmínek stanovených ve Vaší smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

V případě, že závažným způsobem porušíte ustanovení smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, můžeme požadovat okamžité splacení celého úvěru.

11. Změny a ukončení smlouvy o úvěru

11.1. Můžete změnit smlouvu o úvěru?

Změnu smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření můžeme provést jen na základě naší písemné dohody.

Podmínky a postup při změnách smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, včetně vymezení dalších práv a závazků, stanoví smlouva o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

11.2. Můžeme smlouvu ukončit?

Podmínky a postup při ukončování smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, včetně vymezení dalších práv a závazků, stanoví smlouva o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

V případech uvedených ve smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nebo v jiných případech dle právních předpisů máme právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a požadovat okamžité splacení poskytnutého úvěru ze stavebního spoření, včetně vyplacené státní podpory, úroků, sankcí, nákladů a splatných cen s tímto úvěrem ze stavebního spoření spojených.

Odstoupením od smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření však není dotčeno naše právo na sjednanou smluvní pokutu, na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nebo právních předpisů, na ceny za služby Vám již poskytnuté a na sjednané úroky a úroky z prodlení z pohledávek založených smlouvou o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, od níž bylo odstoupeno.

12. Další podmínky úvěru ze stavebního spoření

12.1. Jaké jsou další podmínky úvěru?

Další podmínky jsou uvedeny ve Vaší smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Na naše vzájemné právní vztahy týkající se úvěru ze stavebního spoření se přiměřeně použijí předchozí ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny, pokud se vzájemně písemně nedohodneme jinak.

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR

13.1. Co je překlenovací úvěr?

Na řešení Vašich bytových potřeb Vám můžeme v době, kdy ještě nejsou splněny podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, poskytnout překlenovací úvěr. Překlenovací úvěr jsme Vám oprávněni poskytnout maximálně do výše cílové částky.

O překlenovací úvěr žádáte písemně a smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření uzavíráme v písemné podobě.

Konkrétní podmínky poskytnutí překlenovacího úvěru jsou předmětem příslušné smluvní dokumentace uzavřené mezi námi a Vámi.

Na naše vzájemné právní vztahy týkající se překlenovacího úvěru se přiměřeně použijí předchozí ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny, pokud se vzájemně písemně nedohodneme jinak.

ZÁVĚREM

14.1. Jak jsou Vaše peníze pojištěny?

Ze zákona máte pojištěny peněžní prostředky v národní měně České republiky, včetně úroků na svých účtech.

Naše stavební spořitelna se účastní systému pojištění vkladů, který provozuje Fond pojištění vkladů. Pokud bychom nebyli schopni Vám vyplatit Vaše peníze, Fond pojištění vkladů Vám na určených výplatních místech vyplatí za Vaše pojištěné vklady náhradu. Výše náhrady je určena zákonem a uvedena ve Sdělení stavební spořitelny.

14.2. Jakému podléháme dohledu?

Jakožto banka podléháme bankovnímu dohledu České národní banky. Státní kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory ke stavebnímu spoření provádí Ministerstvo financí.

14.3. Jaký je postup v případě odnětí bankovní licence?

V případě odnětí bankovní licence nebo zániku Stavební spořitelny České spořitelny bude ve vztahu k Vám jakožto účastníkům postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

14.4. Jaký je postup v případě neplatnosti části těchto podmínek?

Stane-li se jakákoli část těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny z libovolného důvodu neplatnou nebo nevymahatelnou a lze-li ji nahradit obdobným ustanovením platného práva, bude neplatná část nahrazena příslušným ustanovením platného práva. Taková změna Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny se nepovažuje za podstatnou a nepovažuje se za změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny, při níž je třeba postupovat způsobem uvedeným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro jejich změnu.

14.5. Odkdy tyto podmínky platí?

Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny byly schváleny rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 23. 10. 2013 pod č. j. MF-105535/2013/36, a to s účinností od 1. 1. 2014.

Ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám platí tyto Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny od 1. 1. 2014.

Tímto si sjednáváme, že práva a povinnosti ze smluv o našich službách, na které se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny, se ode dne 1. 1. 2014 řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud máte jakoukoli smlouvu, na kterou se vztahují všeobecné obchodní podmínky, uzavřenou před dnem účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny (1. 1. 2014), můžeme se písemně dohodnout, že se Vaše smlouva bude řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny.

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Ing. Jiří Plíšek, MBA, v. r.
předseda představenstva

Ing. Jan Diviš, v. r.
místopředseda představenstva

NahoruInformační linka 800 120 120

Tisk stránky