Sdělení Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. účinné od 1. 12. 2017

(navazuje na Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny)

Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Vklady

Úroková sazba z vkladů p. a. tarifu „1 %/3,99 %“ 1 %1)
Úroková sazba z vkladů p. a. po uplynutí 6 let spoření a splnění dalších podmínek dle Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny 0,05 %
Minimální cílová částka stavebního spoření 40 000 Kč
Doporučený měsíční vklad stavebního spoření 0,50 % z cílové částky
Minimální doba spoření od uzavření smlouvy pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 24 měsíců
Minimální podíl zůstatku na účtu stavebního spoření ku cílové částce pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření  
pro smlouvy o stavebním spoření v tarifech „1 %/3,99 %“, „0,5 %/3,49 %“ a „0,05 %/2,99 %“ 35 %
pro smlouvy o stavebním spoření v ostatních tarifech 40 %
Minimální bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 220 bodů
Úrokový faktor pro výpočet bodového hodnocení  
pro smlouvy o stavebním spoření v tarifech „1 %/3,99 %“, „0,5 %/3,49 %“ a „0,05 %/2,99 %“ pětapadesátinásobek úroků
pro smlouvy o stavebním spoření v ostatních tarifech jednadvacetinásobek úroků
Rezervační doba pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření pro fyzické osoby (počíná dnem výplaty zůstatku na účtu) 12 měsíců
Výše náhrady z fondu pojištění vkladů. Pojištěny jsou vklady a úroky na Vašich účtech 100 % (maximálně do ekvivalentu 100 tisíc EUR)

Pro produkty Úvěr od Buřinky a Hypoúvěr od Buřinky

Úroková sazba z vkladů p. a. k produktu Úvěr od Buřinky v tarifu „3,05 %/6,05 %“ 3,05 %
Úroková sazba z vkladů p. a. k produktu Úvěr od Buřinky v tarifu „5,45 %/8,45 %“ 5,45 %
Úroková sazba z vkladů p. a. k produktu Hypoúvěr od Buřinky v tarifu „2 %/5 %“ 2 %
Minimální cílová částka stavebního spoření 40 000 Kč
Doporučený měsíční vklad stavebního spoření 0,10 % z cílové částky
Minimální doba spoření pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 24 měsíců od nabytí účinnosti úvěrové smlouvy
Minimální podíl zůstatku na účtu stavebního spoření ku cílové částce pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 0 %
Minimální bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 0 bodů

1) Platí pro klienty, kteří sepsali Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření 1. 11. 2013 a později. Pro klienty, kteří sepsali tento návrh do 31. 10. 2013 včetně, jsou platné úrokové sazby sjednané ve smlouvě o stavebním spoření nebo Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny.

Část II.: ÚVĚRY

1. ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření p. a. tarifu „1 %/3,99 %“ 3,99 % 1)
Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření p. a. po uplynutí 6 let spoření a splnění dalších podmínek dle Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny 2,99 %
Minimální měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření 0,55 % z cílové částky

2. PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR TREND

Minimální měsíční platba Úroková sazba p. a. 2) Typ úrokové sazby Splatnost úvěru
0,70 % z cílové částky 4,95 % pevná na 3 roky až 18 let
0,76 % z cílové částky 6,05 % pevná na 6 let
0,78 % z cílové částky 6,50 % pevná na 10 let

2) Výše úrokové sazby je podmíněna zůstatkem na účtu min. 10 % cílové částky; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,35 % p. a. a minimální měsíční platba zvýšena o 0,08 % z cílové částky.

3. ÚVĚR OD BUŘINKY

Typ úrokové sazby Cílová částka Kč Úroková sazba po slevě p.a. Splatnost úvěru
Pevná na 3 roky 40.000–399.000 5,25 % až 18 let
400.000–800.000 4,85 %
Pevná na 6 let 40.000–399.000 5,55 %
400.000–800.000 5,15 %
Pevná po celou dobu splatnosti 40.000–399.000 6,05 %
400.000–800.000 5,65 %

Základní úroková sazba pro úvěry s úrokovou sazbou fixovanou na 3 a 6 let je 8,45 % p.a. Základní úroková sazba pro úvěry s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti je 6,05 % p.a. Minimální měsíční splátka je uvedena ve smlouvě. Ze splátky překlenovacího úvěru jsou hrazeny úroky, případné ceny za poskytnuté služby, vklad na účet stavebního spoření a splátka jistiny překlenovacího úvěru a její výše je shodná se splátkou následného úvěru ze stavebního spoření zahrnující úroky a splátku jistiny.

4. HYPOÚVĚR OD BUŘINKY

Poměr výše úvěru k ceně zajišťované nemovitosti (LTV) Fixace úrokové sazby v letech úroková sazba po slevě p. a.3,4) Splatnost úvěru
3 6 10
LTV 0% - 80 % 2,40 % 2,25 % 2,50 % až 30 let
LTV 80 % - 90 % 3,20 % 3,05 % 3,30 %

3) Základní pevná sazba je ve výši 5 %, uvedená sazba v tabulce vychází po odečtení slevy SSČS pro danou fixaci
4) je-li výše úvěru pod 1 mil. Kč je úroková sazba navýšena o 0,1 % p. a.

Minimální měsíční splátka je uvedena ve smlouvě. Ze splátky překlenovacího úvěru jsou hrazeny úroky, případné ceny za poskytnuté služby, vklad na účet stavebního spoření a splátka jistiny překlenovacího úvěru a její výše je shodná se splátkou následného úvěru ze stavebního spoření zahrnující úroky a splátku jistiny.

5. ÚVĚROVÉ POJIŠTĚNÍ

Udržování úvěrového pojištění u úvěrů bez zajištění nemovitou zástavou – dle sjednané výše úvěru v pásmu: * Cena za kalendářní měsíc či jeho část v Kč
Soubor pojištění A Soubor pojištění B
do 49.999 Kč 35,- 55,-
od 50.000 Kč do 99.999 Kč 55,- 85,-
od 100.000 Kč do 149.999 Kč 75,- 115,-
od 150.000 Kč do 199.999 Kč 95,- 145,-
od 200.000 Kč do 249.999 Kč 115,- 175,-
od 250.000 Kč do 299.999 Kč 135,- 205,-
od 300.000 Kč do 349.999 Kč 155,- 235,-
od 350.000 Kč do 399.999 Kč 175,- 265,-
od 400.000 Kč do 449.999 Kč 195,- 295,-
od 450.000 Kč do 499.999 Kč 205,- 315,-
od 500.000 Kč do 599.999 Kč 235,- 345,-
od 600.000 Kč do 699.999 Kč 265,- 395,-
od 700.000 Kč do 800.000 Kč 295,- 445,-

* U překlenovacího úvěru TREND je pásmo pro stanovení ceny vypočteno jako rozdíl sjednané výše úvěru a aktuální výše uspořené částky na účtu stavebního spoření.

Udržování úvěrového pojištění u úvěrů zajištěných nemovitou zástavou Soubor pojištění  A Soubor pojištění  AA Soubor pojištění B Soubor pojištění BB
Ze sjednané výše úvěru, u překlenovacího úvěru snížené o aktuální výši uspořené částky na účtu stavebního spoření 0,0373 % 0,0674 % 0,0533 % 0,0960 %

Soubor pojištění A znamená pojištění 1 dlužníka pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí.
Soubor pojištění B znamená pojištění 1 dlužníka pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity, úmrtí a ztráty zaměstnání.
Soubor pojištění AA znamená pojištění 2 dlužníků pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí.
Soubor pojištění BB znamená pojištění 2 dlužníků pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity, úmrtí a ztráty zaměstnání.

Část III: KOMERČNÍ ÚVĚRY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

1. OBNOVA (nezajištěný zástavním právem k nemovitosti)

Úroková sazba z komerčního úvěru individuální
Měsíční splátka komerčního úvěru individuální

Část IV: PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Podmínky produktu ŠAMPION

Minimální bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 0 bodů
Minimální podíl zůstatku účtu stavebního spoření k cílové částce pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 0,1 %

Poskytování produktu ŠAMPION jsme ukončili dne 31. 3. 2007.

Část V.: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Lhůta pro hodnocení smlouvy o stavebním spoření z hlediska možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, u níž byla změněna výše cílové částky, se neuplatňuje.

Lhůta pro doručení písemné žádosti o úvěr ze stavebního spoření, počínající běžet dnem odeslání informace o splnění podmínek pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, činí 6 měsíců.

Provádění Platebního příkazu bude zahájeno v den, kdy jej přijmeme, nebude-li na něm uvedeno pozdější datum splatnosti. Platební příkaz považujeme za přijatý doručením jeho originálního písemného vyhotovení na naši aktuální adresu.
Úročení kreditních a debetních zůstatků provádíme dle skutečného počtu dní úročeného období a skutečného počtu dní v roce.
Debetní zůstatky úvěrů uzavřených od 23. 1. 2017 úročíme dle skutečného počtu dní úročeného období a počtu dní v roce 360.

Poskytujeme své produkty fyzickým osobám. Právnickým osobám umožňujeme uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, pokud uzavřely smlouvu o stavebním spoření do 31. 10. 2006.

Toto Sdělení stavební spořitelny nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2017. Účinnost Sdělení Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., ze dne 22. 5. 2017 končí dnem 30. 11. 2017. Sdělení stavební spořitelny je k dispozici na všech pobočkách České spořitelny, a. s., u jejích externích partnerů, ČS Plus a na internetové adrese www.burinka.cz.

V Praze dne 30. 11. 2017

Ing. Jiří Plíšek, MBA, v. r.
předseda představenstva
Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Ing. Aleš Sedlák
člen představenstva
Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

NahoruInformační linka 800 120 120

Tisk stránky