CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY pro FYZICKÉ OSOBY

(dále jen ceník)

Průměrná cena zdrojů (pdf; 33 kB)

Část I.: Stavební spoření

1. Vklady

1.1. Uzavření smlouvy Cena v Kč
1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření v pobočce České spořitelny nebo u jejích externích partnerů 1 % z cílové částky
1.2. Správa a vedení účtu: Cena v Kč
1.2.1. Správa a vedení účtu stavebního spoření ročně: Za kalendářní rok či jeho část:
  s úrokovou sazbou z vkladů 1 % p. a. nebo nižší * 325,-
  s úrokovou sazbou z vkladů 2 % p. a. 370,-
  s úrokovou sazbou z vkladů 3 % p. a. nebo 4 % p. a. 600,-
  Správa a vedení účtu stavebního spoření ročně v úvěrových produktech:  
  ŠAMPION 325,-
  Úvěr od Buřinky  
  do výše zůstatku na vkladovém účtu stavebního spoření 49.999,- Kč Zdarma
  za každých celých 50.000,- Kč zůstatku na vkladovém účtu stavebního spoření 500,-
  Hypoúvěr od Buřinky Zdarma
  Obsah služby:  
  správa a vedení účtu stavebního spoření,  
  vyhotovení a odeslání listinné informace o stavu smlouvy,  
  zpracování účetní položky v bezhotovostním platebním styku,  
  vyhotovení a odeslání výpisu z účtu stavebního spoření se stavem k 31. 12. jedenkrát ročně,  
  vyžádání a připsání státní podpory či změna požadavku na státní podporu,  
  změna zasílání výpisu po připsání státní podpory,  
  změna výše měsíčního vkladu,  
  změna osobních údajů účastníka stavebního spoření,  
  vyhotovení a odeslání oznámení o možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření,  
  znovuzařazení do bodového hodnocení,  
  zadání / změna komunikačního účtu,  
  vyhotovení a odeslání výpisu z účtu při ukončení smlouvy o stavebním spoření,  
  poradenství v průběhu smluvního vztahu prostřednictvím poradenské služby (internet, SERVIS 24 – START, externí poradci a pobočky České spořitelny).  

*) Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 8. 2013 je cena účtována ročně za běžný rok, tj. vždy za 12 měsíců po sobě jdoucích počínaje dnem uzavření smlouvy.

1.3. Ostatní služby Cena v Kč
1.3.1. Zvýšení cílové částky 1 % z navýšení cílové částky
1.3.2. Snížení cílové částky Zdarma
1.3.3. Vyhotovení a odeslání: 50,-
  mimořádného výpisu z účtu stavebního spoření na žádost účastníka  
  výpisu z účtu stavebního spoření po připsání státní podpory na žádost účastníka  
1.3.4. Vinkulace výplaty zůstatku účtu stavebního spoření ve prospěch třetí osoby 500,-
1.3.5. Ukončení smlouvy o stavebním spoření na žádost účastníka před uplynutím šestileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených  
  od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013 0,5 % z cílové částky
  od 1. 6. 2013 1 % z cílové částky
1.3.6. Výplata zůstatku účtu stavebního spoření na základě dohody o rychlé výplatě peněz s prominutím výpovědní doby 0,5 % z cílové částky
1.3.7. Přespoření cílové částky 1 % z rozdílu zůstatku účtu a cílové částky
1.3.8. Vyhotovení a odeslání souhlasu s převodem nároku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na žádost účastníka – úhradu platí nabyvatel 200,-
1.3.9. Rezervace úvěru ze stavebního spoření 200,-

Služby uvedené pod položkou Ostatní služby jsou dobrovolně volitelné účastníkem nebo vyplývají z jednání účastníka v rozporu s dohodnutými smluvními podmínkami.

Část II.: Úvěry

2. Úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry

2.1. Uzavření smlouvy Cena v Kč
2.1.1. Uzavření smlouvy o: Zdarma
  úvěru ze stavebního spoření Zdarma
  překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření
(cena se vztahuje pouze k poskytnutí překlenovacího úvěru)
1 % ze sjednané výše úvěru (min. 1 500,-; max. 7 500,-)
  Úvěru od Buřinky a o stavebním spoření 1 % ze sjednané výše úvěru (min. 1 000,-; max. 7 500,-)
  Hypoúvěru od Buřinky a o stavebním spoření Zdarma
2.2. Správa úvěru Cena v Kč
2.2.1. Správa úvěru ze stavebního spoření / správa překlenovacího úvěru  
  u produktu Úvěr od Buřinky a u produktu Hypoúvěr od Buřinky
(cena není uplatňována pro úvěry sjednané od 1. 3. 2013 do odvolání)
59,- měsíčně
  u ostatních produktů
(cena není uplatňována pro úvěry sjednané od 1. 3. 2013 do odvolání s výjimkou úvěru HYPOTREND)
310,- ročně
  Obsah služby:  
  správa a vedení účtu úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru,  
  vyhotovení a odeslání listinné informace o stavu nebo čerpání úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru,  
  vyhotovení a odeslání SMS zprávy na žádost účastníka v rozsahu uvedeném v úvěrové smlouvě,  
  zpracování účetní položky v bezhotovostním platebním styku,  
  vyhotovení a odeslání výpisu z účtu úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru se stavem k 31. 12. jedenkrát ročně,  
  vyhotovení a odeslání potvrzení o výši úroků z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru pro daňové účely jedenkrát ročně,  
  změna osobních údajů účastníka,  
  vyhotovení a odeslání výpisu z účtu při ukončení úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru,  
  poradenství v průběhu smluvního vztahu prostřednictvím poradenské služby (internet, SERVIS 24 – START, externí poradci a pobočky České spořitelny, a. s.).  
2.3. Ostatní služby Cena v Kč
2.3.1. Vyhotovení a odeslání mimořádného výpisu z účtu úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru nebo vyhotovení a odeslání mimořádného potvrzení o výši úroků z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru pro daňové účely na žádost účastníka 50,-
2.3.2. Poskytnutí úvěru dočasně bez nemovité zástavy;
účtuje se jednorázově po doložení podání návrhu na vklad zástavního práva k nemovitosti zajišťujícího vyčerpaný úvěr do katastru nemovitostí, minimálně však jednou za 12 měsíců
350 Kč za každý započatý měsíc od zahájení čerpání úvěru, až do doložení návrhu na vklad zástavního práva
2.3.3. Vyhotovení a odeslání upomínky při nesplacení úvěru ze stavebního spoření / překlenovacího úvěru (druhá a další v kopii ručiteli)  
  první Zdarma
  druhá (případně další) 500,-
2.3.4. Vyhotovení a odeslání výzvy ke splnění podmínek vyplývajících  ze smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření / smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření (vyjma upomínky z důvodu nesplacení úvěru dle bodu 2.3.3.)  
  první Zdarma
  druhá (případně další) 500,-
2.3.5. Vyhotovení a odeslání dohody o započtení pohledávky účtu stavebního spoření proti pohledávce ze související smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a o ukončení stavebního spoření 500,-
2.3.6. Dohoda o změně podmínek smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření / smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření nebo smlouvy/dohody, jejímž předmětem je zajištění úvěru, na žádost dlužníka či spoludlužníka  
  změna dlužníka, spoludlužníka nebo přistoupení nové osoby zavázané ke splácení úvěru, 1.000,-
  úplná nebo částečná změna zajištění,
  změna účelu, způsobu čerpání, dočerpání úvěru či splácení úvěru apod.,
  změna dohody o vinkulaci či zástavní smlouvy k pohledávce z pojistného plnění na žádost účastníka.
2.3.7. Vyhotovení souhlasu s nakládáním s nemovitostí a souhlasu se zástavou ve 2. pořadí 500,-
2.3.8. Vystavení listinného potvrzení o celkové výši závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření / smluv o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření na žádost dlužníka či spoludlužníka pro smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016, u nichž v období od 1. 12. 2016 nedošlo ke stanovení nové výše úrokové sazby pro další období úrokové sazby (refixace): Cena za max. 3 potvrzení vyžádaná během 6 měsíců
  u úvěru nezajištěného nemovitou zástavou 750,-
  u úvěru zajištěného nemovitou zástavou 4 650,-
2.3.9. Změna účtu, z něhož se inkasují pravidelné měsíční platby na žádost účastníka Zdarma
2.3.10. Pořízení výpisu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem na základě žádosti klienta 200,-
2.3.11. Úkon stavební spořitelny, prováděný v souvislosti s nedodržením povinností účastníka vyplývajících z úvěrové smlouvy nebo právních předpisů (vymáhání dluhu žalobou či jiným návrhem soudu, návrh na nařízení exekuce, uzavření smlouvy o provedení dražby s dražebníkem apod.) 500,- + soudem přiznané náhrady nákladů řízení
2.3.12. Náhrada nákladů vzniklých stavební spořitelně v souvislosti s částečným či úplným předčasným splacením úvěru  
  a) smlouvy o překlenovacím úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření poskytnutého ke splacení souvisejícího překlenovacího úvěru uzavřené v období od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2016 nezajištěné zástavním právem k nemovité věci, pokud nejde o případ podle písm. b), c), nebo d) 1 % z předčasně splacené části nebo celé výše úvěru
  b) smlouvy uzavřené v období od 1. 1. 2011, jejichž předmětem je poskytnutí překlenovacího úvěru, nebo úvěru ze stavebního spoření poskytnutého ke splacení překlenovacího úvěru náhrada skutečně vynaložených nákladů *
  zajištěné zástavním právem k nemovité věci, nebo
  nezajištěné zástavním právem k nemovité věci, pokud byly uzavřeny nejdříve 1. 12. 2016, nebo pokud od tohoto data došlo ke stanovení nové výše úrokové sazby pro další období úrokové sazby (refixace)
  c) smlouvy podle písm. b), pokud k předčasnému splacení dojde z důvodu prodeje financované nebo zastavované nemovité věci po době delší než 2 roky od poskytnutí úvěru 1 % z předčasně splacené výše úvěru, nejvýše 50.000,- Kč
  d) smlouvy podle písm. b), pokud zákon nebo smlouva stanoví právo klienta provést předčasné splacení zdarma Zdarma

* vzorec pro výpočet náhrady nákladů v souvislosti s mimořádným splacením je uveden v části V. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Výše této náhrady nesmí přesáhnout výši úroků, které by dlužník zaplatil do konce doby fixace úrokové sazby.

Služby uvedené pod položkou Ostatní služby jsou dobrovolně volitelné účastníkem nebo vyplývají z  jednání účastníka v rozporu s dohodnutými smluvními podmínkami.

Část III.: Způsob výplaty

3. Způsob výplaty

3.1. Způsob výplaty Cena v Kč
3.1.1. Bezhotovostním převodem na bankovní účet Zdarma
3.1.2. V hotovosti prostřednictvím České spořitelny 21,-
3.1.3. Poštovní poukázkou České pošty dle ceníku poštovních služeb České pošty

Část IV.: Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovité věci

Vypracování odhadu nemovité věci bude provedeno smluvními odhadci České spořitelny. Uvedená cena je náhradou nákladů, které jsme v souvislosti s vypracováním odhadu nemovité věci skutečně vynaložili.

  Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci
Bytová jednotka 3 900,- 4 400,-
Bytová jednotka – bez místního šetření, v individuálně povolených případech*) 500,- x
Nebytový prostor 3 900,- 4 400,-
Rodinný dům 4 900,- 5 400,-
Samostatný stavební pozemek 3 900,- 4 400,- (budoucí stav po zasíťování)
Objekt pro individuální rekreaci 4 900,- 5 400,-
Garáž 3 900,- 4 400,-
Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP) 1 500,- 1 500,-
Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli + 1 200,- nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti + 1 200,- nad základní sazbu pro konkrétní typ objektu nemovitosti
Ostatní objekty individuálně individuálně

*) v případě, kdy odhad bytové jednotky není možné dle vyjádření banky bez místního šetření provést a cena byla již zaplacena, započítává se tato částka do ceny za vypracování odhadu nemovitosti spojenou s místním šetřením smluvním odhadcem České spořitelny.

Část V.: Všeobecná ustanovení

Ostatní služby v Ceníku stavební spořitelny výslovně neuvedené [např. poskytnutí kopií dokumentace související s účtem stavebního spoření nebo listinných výstupů z databáze stavební spořitelny] jsou zpoplatněny 75,- Kč za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých. Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí účastník dále DPH ve výši stanovené zákonem.

Pokud Vám poskytneme službu, jsme vedle cen za úkony uvedené shora, oprávnění požadovat náhradu skutečných nákladů, vlastních i cizích (zejména výlohy hrazené jiným bankám, institucím a osobám, např. poštovné, náklady na informativní výpis z katastru nemovitostí obstaraný elektronickým přenosem z databáze katastrálního úřadu), které jsme vynaložili nebo budeme muset vynaložit na poskytnutí takové služby. Jsme oprávněni započíst tento svůj nárok na náhradu nákladů jednostranně proti jakýmkoli Vašim peněžitým pohledávkám za námi, ať již jsou splatné či nikoliv, a bez ohledu na právní důvod jejich vzniku, zejména proti Vašemu nároku na dodatečnou státní podporu, na vrácení bezdůvodného obohacení či na náhradu škody nebo proti zůstatku Vašeho účtu, který Vám vedeme v případě, že poskytnutá služba souvisí s tímto účtem či smlouvou, na jejímž základě je veden.

Maximální výše ceny za správu a vedení účtu pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 10. 2005 se stanoví pro každý jednotlivý kalendářní rok v průběhu doby spoření v Kč dle následujícího vzorce:

285 × [1 + 0,05 × (kalendářní rok – 2005)],

kde se za "kalendářní rok" dosadí číselná hodnota kalendářního roku, pro který se výše ceny vypočítává, takto vypočtená výše ceny je maximální pro daný kalendářní rok. Takto stanovujeme ceny za správu a vedení účtu stavebního spoření až do ukončení doby spoření, nejdéle však po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy.

Ve výjimečných případech můžeme na základě vlastního uvážení poskytnout slevu z uvedené ceny úkonů.

Vzorec pro individuální výpočet náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s mimořádným splacením úvěru:

Průměrná cena zdrojů SSČS × m / 12 * V, kde

Průměrná cena zdrojů SSČS je vážený aritmetický průměr úrokových sazeb klientských a jiných depozit uložených u SSČS k datu konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci poskytnutí úvěru, kde vahami jednotlivých sazeb jsou zůstatky na jednotlivých depozitních účtech. Konkrétní hodnoty Průměrné ceny zdrojů SSČS jsou uvedeny na www.burinka.cz,
m je počet zbývajících měsíců do splatnosti nebo počet zbývajících měsíců do konce aktuálního období platnosti úrokové sazby (refixace); maximálně počítáme se 72 měsíci, V je výše mimořádné splátky.

Tento Ceník stavební spořitelny nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2017. Účinnost Ceníku Stavební spořitelny České spořitelny pro bankovní obchody ze dne 1. 12. 2016 končí dnem 30. 4. 2017. Ceník stavební spořitelny je dostupný v našem sídle, na našich internetových stránkách www.burinka.cz, na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz a u našich pověřených obchodních zástupců.

Ceník stavební spořitelny je současně Sazebníkem úhrad Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody.

V Praze dne 25. 4. 2017

Ing. Jiří Plíšek, MBA, v. r.
předseda představenstva
Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Ing. Aleš Sedlák, v. r.
člen představenstva
Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.

NahoruInformační linka 800 120 120

Tisk stránky