Jak spořit u Buřinky

 • Potřebujete vědět více informací o stavebním spoření?

  Zavolejte na naši bezplatnou informační linku 800 120 120, pošlete svůj dotaz e-mailem na burinka@burinka.cz, obraťte se osobně na kteroukoliv pobočku České spořitelny či na externího partnera České spořitelny nebo se informujte prostřednictvím služby internetového bankovnictví SERVIS 24.

 • Kde mohu uzavřít smlouvu o stavebním spoření s Buřinkou?

  Smlouvu o stavebním spoření si můžete sjednat na kterékoliv pobočce České spořitelny, u externích partnerů České spořitelny včetně České spořitelny Plus.

  Za zvýhodněných podmínek si můžete návrh smlouvy uzavřít přímo zde, na webu Buřinky.

  Pro klienty, kteří mají Servis 24 a mají aktuálně ověřené osobní údaje v České spořitelně, nabízíme možnost uzavřít si stavební spoření přímo na Servisu 24.

 • Kde zjistím číslo účtu u Buřinky, na který chci vložit peníze?

  Číslo účtu je uvedeno na smlouvě o stavebním spoření, na smlouvě o úvěru a také na všech výpisech z účtů.

  Číslo účtu je ve tvaru:
  XXXXXX - XXXXXXXXXX / 8060
  předčíslí - číslo účtu / kód banky

 • Jak můžu sledovat pohyb peněz na mém účtu u Buřinky?

  Veškeré platby a ostatní pohyby na účtu vedeném u Buřinky jsou uvedeny ve výpise, který Buřinka standardně zasílá všem účastníkům, a to jedenkrát ročně se stavem k 31. 12. předchozího roku. Informace o aktuálním stavu a pohybech na účtech vedených u Buřinky jsou také dostupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně prostřednictvím služby internetového bankovnictví SERVIS 24.

 • Jakým způsobem budou zdaněny úroky ze stavebního spoření od 1. 1. 2011?

  Od 1. 1. 2011 se ruší osvobození od daně z příjmů fyzických osob vztahující se k úrokům ze stavebního spoření. Úroky ze stavebního spoření tedy podléhají sazbě daně ve výši 15%. Pokud nemáte daňové rezidenství v ČR a odvádíte daně ve státě, s kterým má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, uplatňuje se na úroky daň dle této smlouvy. Aby mohla být smluvní sazba daně takto aplikována a nedošlo ke dvojímu zdanění (v ČR a ve státě, kam odvádíte daně), je třeba předložit Buřince notářsky ověřenou kopii potvrzení o svém daňovém domicilu platném pro daný rok.

  Daňový domicil Vám vystaví daňový orgán státu, ve kterém odvádíte daně zpravidla na období 1 roku. Nestačí se tedy prokázat pouze v prvním roce srážky daně, ale opakovaně i v dalších letech trvání stavebního spoření.

 • Jaký bude postup při přiznání státní podpory za rok 2011, pokud mám 2 smlouvy s požadavkem na přiznání státní podpory?

  Od roku 2011 činí státní podpora 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Přiznává se ke smlouvám podle data uzavření (prvotně ke starší smlouvě), a to ať jsou smlouvy uzavřeny u kterékoliv stavební spořitelny. Celkový součet státní podpory přiznaný ke všem smlouvám může činit max. 2 000 Kč.

 • Mám již založenou jednu smlouvu se státní podporou a chci si uzavřít další smlouvu. Mohu si ji uzavřít také se státní podporou?

  Ano, dokonce je to nejvýhodnější, co můžete udělat. Jen u smlouvy, která je po celou dobu existence vedena s požadavkem na státní podporu dochází k přelévání uspořené částky nad stanovený limit do dalších let pro nárok na státní podporu. I v tomto případě je nejdříve státní podpora přiznávána na smlouvu starší. Nevyčerpá-li tato smlouva maximální limit je přiznána státní podpora na mladší smlouvu.

 • Jak zjistím, kolik mám ještě vložit peněz, abych dostal maximální státní podporu?

  Konkrétní částku, kterou máte vložit na účet stavebního spoření pro získání maximální výše státní podpory zjistíte na bezplatné informační lince 800 120 120 nebo svůj dotaz můžete zaslat na e-mail burinka@burinka.cz.

 • Do kdy musím zaplatit platbu na stavební spoření na konci kalendářního roku, abych získal nárok na státní podporu z této částky?

  Pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebního spoření u Buřinky v určitém kalendářním roce, musí být všechny platby představující zmíněné vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku.

  Informace o posledním dni stávajícího kalendářního roku, do kterého banky nebo Česká pošta přijímají platby ve prospěch účtů u Buřinky či jiné banky, si můžete vyžádat pouze v konkrétní bance nebo na pobočce České pošty.

 • Jakým způsobem mohu spořit?

  Ve smlouvě o stavebním spoření se zavazujete spořit pravidelnými měsíčními vklady, a to až do výše cílové částky. SSČS může využít svého práva a případně odmítnout mimořádné vklady.

  Nejpohodlnějším a nejspolehlivějším způsobem zasílání plateb na účty u Buřinky je převod z bankovního účtu. Peněžní prostředky v hotovosti můžete složit zdarma na pobočkách České spořitelny. Další alternativou je zaslání poštovní poukázkou, která je však zpoplatněna dle ceníku služeb České pošty.

 • Jakým způsobem mám nahlásit Buřince změnu svých osobních a kontaktních údajů např: nové příjmení a adresu?

  Změnu osobních a kontaktních údajů můžete nahlásit prostřednictvím služby SERVIS 24, SERVIS 24 – START nebo prostřednictvím příslušného formuláře na www.burinka.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

  Dále na kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny prostřednictvím formuláře „Návrh na změnu smlouvy o stavebním spoření“. Informace o změně příjmení a nahlášení nové adresy můžete zaslat i písemně s vlastnoručním podpisem včetně fotokopie oddacího listu nebo fotokopie dokladu totožnosti s novým příjmením na adresu Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Vinohradská 180, 130 11 Praha 3.

 • Mohu spořit i po šesti letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření?

  Ano. Smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou (6 let je minimální doba spoření pro přiznání nároku na státní podporu). Obsahuje-li smlouva o stavebním spoření nárok na státní podporu, státní podpora bude nárokována po celou dobu spoření až do zrušení smlouvy.

 • Přišlo mi od Buřinky oznámení o překročení cílové částky, s tím že další platby mi nebudou zaúčtovány a budou vráceny zpět. Musím spoření ukončit nebo je možné pokračovat?

  Ve spoření můžete pokračovat, pokud u smlouvy o stavebním spoření navýšíte cílovou částku. Navýšení cílové částky můžete provést prostřednictvím formuláře Buřinky „Návrh na změnu smlouvy o stavebním spoření pro občana ČR“ v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny. Po obdržení akceptace o navýšení cílové částky od Buřinky můžete zaslat na stavební spoření další platby (platba zaslaná na účet stavebního spoření před akceptací nebude přijata).

  Navýšení cílové částky je v tomto případě podmíněno přechodem na aktuálně nabízený tarif, tzn. od data akceptace navýšení cílové částky se změní úročení vkladů na 1 % p. a. a vznikne Vám nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření s úrokovou sazbou 3,99 % p.a.

 • Mám smlouvu se státní podporou a druhou smlouvu se státní podporou jsem zdědil. Bude přiznávána státní podpora na obě smlouvy v plné výši?

  Ne. Státní podpora může být přiznána až do výše jejího maximálního limitu za obě smlouvy. Pro přiznání státní podpory je rozhodující datum uzavření smlouvy. Nejdříve se přizná ke starší smlouvě. Může tedy nastat i situace, že bude přiznána pouze ke smlouvě zděděné, pokud tato starší smlouva vyčerpá maximální stanovenou výši státní podpory.

 • Jak ukončím smlouvu o stavebním spoření?

  Rozhodnete-li se pro ukončení smlouvy a vyplacení výnosu stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy o stavebním spoření na formuláři Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“, který s Vámi vyplní v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny a ověří Vaši totožnost.

  Výpovědní lhůta trvá tři měsíce a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi Buřince. Výpovědní lhůtu lze zkrátit a prostředky vyplatit rychleji, Buřinka však účtuje cenu za tuto službu dle platného Ceníku Stavební spořitelny České spořitelny pro bankovní obchody.

 • Jak postupovat při výpovědi smlouvy nezletilého účastníka?

  Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Peníze na účtu stavebního spoření nezletilého účastníka jsou jeho osobním majetkem. V některých případech se při nakládání s těmito penězi nejedná o běžnou záležitost při správě jeho majetku a proto je nutné rozhodnutí opatrovnického soudu.
  Kterýkoli z rodičů může podat výpověď smlouvy o stavebním spoření. Pokud s takto podanou výpovědí souhlasí i druhý rodič a smlouva je ukončována po 6ti letech spoření, pak není potřeba schválení výpovědi opatrovnickým soudem.
  Pravomocné schválení výpovědi soudem je potřeba v případě, kdy rodiče požadují ukončit smlouvu o stavebním spoření před uplynutím 6 let od jejího uzavření nebo v případě, že s výpovědí nesouhlasí oba rodiče.

  Postup a podklady pro schválení výpovědi smlouvy soudem naleznete zde.

  K přípravě návrhu na soud můžete využít Vzor návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého.

 • Přišla mi výpověď smlouvy od stavební spořitelny. Jak mohu změnit způsob výplaty peněz z účtu stavebního spoření?

  Pro zajištění bezpečného, bezplatného a rychlého převodu naspořených peněz z Vašeho stavebního spoření nám, prosím, sdělte číslo Vašeho běžného účtu. Číslo účtu nám můžete sdělit prostřednictvím kterékoli pobočky České spořitelny, naší obchodní sítě ČS Plus či externích partnerů. Poradce s Vámi vyplní požadavek na změnu účtu pro výplatu zůstatku účtu stavebního spoření ve formuláři návrh na změnu smlouvy o stavebním spoření a zároveň provede zdarma ověření Vaší totožnosti. Také Vám pomůže s Vašimi dotazy a poradí, kam peníze výhodně uložit.

  Číslo Vašeho běžného účtu nám můžete také sdělit prostřednictvím písemné žádosti s Vaším ověřeným podpisem. Ověření provedou na matrice, u notáře nebo na kontaktních místech Czech POINT. Podepsanou a ověřenou žádost prosím zašlete na naši adresu.

  V případě, že od Vás informace o změně způsobu výplaty peněz do data zrušení účtu neobdržíme, budete si poté moci vyzvednout své peníze na kterékoli pobočce České spořitelny.

 • Mohu od smlouvy o stavebním spoření odstoupit? Pokud ano, jakým způsobem a v jaké lhůtě mohu od smlouvy odstoupit?

  Od smlouvy o stavebním spoření můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření příslušné smlouvy, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Již zaplacená cena za uzavření smlouvy Vám bude vrácena v plné výši.
  Pokud byla smlouva o stavebním spoření uzavřena distančním způsobem (na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání stavební spořitelny (tj. mimo pobočky České spořitelny i poradenské kanceláře zástupců stavební spořitelny), můžete od této smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
  Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete na adresu sídla stavební spořitelny písemné oznámení o odstoupení s Vaším ověřeným podpisem. Můžete využít formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy". Doporučujeme oznámení o odstoupení zaslat poštou jako doporučenou zásilku.

 • Kde naleznu identifikační číslo?

  Identifikačním číslem, které je potřeba při aktivaci zadat, je číslo smlouvy o stavebním spoření nebo číslo smlouvy úvěru ze stavebního spoření včetně předčíslí (bez kódu banky). Číslo najdete např. na výpisu z účtu pod názvem "Číslo účtu" (zadávejte hodnotu bez kódu banky).

 • Kdy obdržím první e-dokument?

  Po aktivaci služby v SERVIS 24 Internetbanking a jejím spuštění pro klienty (podzim 2015) Vám již budou doručovány dokumenty do Vašeho elektronického bankovnictví elektronicky bez nutnosti dalšího nastavení.

 • Mohu si aktivovat zasílání e-dokumentů za někoho jiného?

  Toto není možné. Službu si může aktivovat pouze majitel příslušného účtu stavebního spoření, případnězákonný zástupce nezletilého majitele účtu.

 • Kam se obracet v případě nedoručeného e-dokumentu?

  Pokud Vám nebyl e-dokument doručen, využijte telefonní číslo 800 120 120, případně e-mailu burinka@burinka.cz.

 • Jsou moje vklady na účtu stavebního spoření pojištěny?

  Vklady na účtu stavebního spoření jsou standardně pojištěny včetně úroků, existují ale výjimky z pojištění, které stanovuje zákon o bankách. Pojištění zajišťuje Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů), který Vám v případě platební neschopnosti Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., vyplatí za Vaše vklady náhradu do výše až 100 000 EUR. V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí této částky, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou všechny Vaše vklady u Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., sečteny. Více informací o systému pojištění pohledávek z vkladů naleznete zde:  Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta.

Nahoru


Zeptejte se

Na Váš dotaz odpovíme co nejdříve.


Informační linka 800 120 120

Tisk stránky